Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške zahtjevima klijentima, Privredna banka Sarajevo je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

Banka je otvorena za ugovaranje posebnih aranžmana rezervisanih za klijente Banke zato Vas pozivamo da se pridružite grupi koja pobjeđuje.

Kratkoročni krediti

1. KREDITNA LINIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA BANKE

Mogućnost kreditiranja:

   • Kratkoročni krediti sa otplatama u ratama;
   • Revoling krediti;
   • Jednokratne pozajmice;
   • Kontokorentni (overdraft).

Namjena: Priprema izvoza, uvoz radi izvoza, obrtna sredstva, tekuća likvidnost

Iznos: U zavisnosti od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja/finansijskih pokazatelja, kolaterala i kolateralne pokrivenosti i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate: do 12 mjeseci

2. KREDITNA LINIJA IZ SREDSTAVA PROTUVRIJEDNOSNOG FONDA

Mogućnosti kreditiranja:

 • Finansiranje projekata iz primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • Finansiranje izvozno-orijentisanih programa;
 • Finansiranje projekata u prerađivačkoj industriji;
 • Ostale djelatnosti.

Namjena:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga, i ostalih usluga;
 • Kreditiranje ciklusa proizvodnje izvozno orijentiranih preduzeća i finansiranje stalnih i obrtnih sredstava;
 • Refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja i drugih obaveza ako Banka ocijeni prihvatljivim.

Iznos kredita: od KM 20.000,00 – KM 1.000.000,00

Rok otplate: do 12 mjeseci

Dugoročni krediti

a. KREDITNA LINIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA BANKE

Namjena: Finansiranje stalnih i obrtnih sredstava, gradnja objekata za vlastite potrebe, gradnja objekata namjenjenih daljoj prodaji, kupovina udjela u drugim pravnim licima, refinansiranje kreditnih zaduženja u Banci i/ili drugim finansijskim institucijama i sl.)

Iznos: posebno se ugovara poštujući propisane limite izloženosti

Rok otplate: do 10 godina

b. KREDITNA LINIJA IZ SREDSTAVA PROTUVRIJEDNOSNOG FONDA

Mogućnosti kreditiranja:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga na podrucju FBIH;
 • Finansiranje proizvodnje izvozno orijentiranih poduzeca
 • Finansiranje projekata u prerađivačkoj industriji;
 • Ostale djelatnosti.

Namjena:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga, i ostalih usluga;
 • Kreditiranje ciklusa proizvodnje izvozno orijentiranih preduzeća i finansiranje stalnih i obrtnih sredstava;
 • Refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja i drugih obaveza ako Banka ocijeni prihvatljivim.

Iznos kredita: od KM 20.000,00 – KM 1.000.000,00

Rok otplate: do 10 godina

Grace period: do 12 mjeseci, a za primarnu poljoprivrednu proizvodnju do max. 36 mjeseci

Kreditna dokumentacija

Kod apliciranja za kreditno – garancijski aranžman pored zahtjeva za kredit / garanciju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Dokumentacija za kreditne zahtjeve
1. Poslovni plan sa projekcijom novčanih tokova za period važenja traženog iznosa kredita, izuzevu opciji kratkoročnih kredita i kredita sa dokumentovanim izvorom povrata (očekivani
priliv sredstava). U slučajevima kada je novoosnovano pravno lice podnosioc zahtjeva potrebno je da poslovni plan sadrži procjenu budućih novčanih tokova, finansijske projekcije, ocjenu perioda vraćanja ulaganja, analizu osjetljivosti projekta na rizike;
2. Ovjerena kopija izvoda iz registra pravnih lica ili drugog nadležnog registra upisa pravnih lica (u slučaju kada isto nije sastavni dio dosjea transakcijskog računa);
3. Periodične i završne finansijske izvještaje FIA-e za posljednje dvije godine, te bruto bilans sa analitikom kupaca i dobavljača na posljednji ažuriran datum u tekućoj godini;
4. Posljednji revizorski izvještaj za podnosioce zahtjeva čija je zakonska obaveza revizija finansijskih izvještaja i konsolidovane finansijske izvještaje ukoliko klijent pripada grupi povezanih lica i iste je dužan sačinjavati;
5. Dokumentacija koja potvrđuje namjenu plasmana ukoliko se radi o namjenskom plasmanu (npr. ugovori, fakture, investicijski projekat…), a ukoliko je istu moguće obezbijediti u fazi obrade zahtjeva;
6. Potvrdu o dospjelim, neizmirenim obavezama iz osnova javnih prihoda od nadležne poreske uprave i UIO (ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):
7. Dokumentacija o kolateralu ukoliko je plasman obezbjeđen kolateralom.

Dokumentacija za garancijske zahtjeve
1. Dokumentaciju na osnovu koje će garancija biti izdata (ugovor, faktura, predračun);
2. Potvrdu o dospjelim, neizmirenim obavezama iz osnova javnih prihoda od nadležne poreske uprave i UIO (ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva);
3. Ovjerena kopija izvoda iz registra pravnih lica ili drugog nadležnog registra upisa pravnih lica (u slučaju kada isto nije sastavni dio dosjea transakcijskog računa);
4. Periodične i završne finansijske izvještaje FIA-e za posljednje dvije godine, te bruto bilans sa analitikom kupaca i dobavljača na posljednji ažuriran datum u tekućoj godini;
5. Posljednji revizorski izvještaj za podnosioce zahtjeva čija je zakonska obaveza revizija finansijskih izvještaja;
8. Dokumentacija o kolateralu u vidu zk izvatka, kopije katastrskog plana, ili druga identifikaciona dokumentacija kolaterala te Zahtjev za procjenu vrijednosti kolaterala.

 Zahtjev za kredit

Krediti za novoosnovana društva

Banka pruža mogućnost finansiranja novoosnovanih društava ukoliko ista:

 • učestvuju sa vlastitom imovinom najmanje sa 30% od ukupne vrijednosti investicije;
 • imaju program, odnosno poslovni plan koji pokazuje realnost uspješnog poslovanja i mogućnost servisiranja kreditnih obaveza;
 • imaju ispitano tržište i osiguran plasman svojih proizvoda i usluga;
 • imaju potrebnu stručnu radnu snagu i iskustvo za djelatnost kojom se namjeravaju baviti;
 • ponude odgovarajući, za Banku prihvatljiv kolateral.