Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Računi

Pravna lica

Za svakodnevno poslovanje pravnih lica neophodan je otvoren transakcijski račun u nekoj od banaka.

Dokumentacija potrebna za otvaranje transakcijskog računa:

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, ne stariji o 6 mjeseci (u slučaju da je Rješenje starije od 6 mjeseci, uz to Rješenje je potrebno priložiti Aktuelni izvod iz sudskog registra ne starije od 2 mjeseca);
 • Akt nadležnog organa o osnivanju (odluka, ugovor, statut) osim ako pravno lice nije osnovano Rješenjem nadležnog općinskog organa;
 • Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju  subjekta prema djelatnostima;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost koje izdaje Uprava za
  indirektno oporezivanje,
 • Uvjerenje o poreznoj registraci kod Porezne uprave FBIH, odnosno Poreske uprave
  RS i Uprave prihoda Brčko Distrikta zavisno gdje kilijent otvara račun;
 • Finansijski izvještaji o prethodnom poslovanju (ili godišnja prijava poreza na dohodak/specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti) za posljednji obračunski period na godišnjem nivou za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama, osim za novoosnovana pravna lica,
 • Karton deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa koji je sastavni dio Zahtjeva za otvaranje računa;
 • Kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoš/putovnica -kopija prve dvije stranice ovjerene i prevedene) kao i prijava boravka/CIPS za lica ovlaštena za punovažno potpisivanje ne stariji od 6 mjeseci (ukoliko se radi o stranim državljanima potrebno je priložiti i radnu dozvolu);
 • Licenca za rad ako je za takvu vrstu posla ista potrebna;
 • ldentifikacijski dokumenti za osnivače preko 20%
  • za pravna lica koja su osnivači/vlasnici Rješenje o upisu u sudski registar za vlasnika preko 20% udjela, te za svakog slijedećeg vlasnika preko 20%;
  • za fizička lica kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoš/putovnica) i prijava boravka/CIPS za lica ne stariji od 6 mjeseci;

Svi dokumenti koji nisu dostavljeni u orginalu moraju biti ovjerena kopija kod nadležnih organa.

U posebnim slučajevima Banka zadržava pravo da traži i dodatne dokumente.