Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Dokumentarni poslovi

GARANCIJE

U uslovima nestabilnog privrednog okruženja, bankarska garancija postaje sve prisutnije sredstvo obezbjeđenja potraživanja u poslovnoj praksi.

Bankarska garancija je instrument obezbjeđenja plaćanja koji definiše odnos između Nalogodavca i Korisnika a predstavlja neopozivu izjavu banke da će Korisniku garancije platiti određeni novčani iznos za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja obaveze Nalogodavca definisane u dokumentu na bazi kojeg se izdaje garancija.

Privredna banka Sarajevo daje svojim klijentima mogućnost korištenja svih vrsta bankarskih garancija na brz i jednostavan način. Ističemo osnovne vrste garancija sa kojima se susrećemo u poslovnoj praksi:

  • Licitaciona, ponudbena i tenderska garancija
  • Garancija za odgođeno plaćanje
  • Garancija za dobro izvršenje posla  u toku posla i u garantnom roku
  • Garancija za povrat avansa
  • Carinska garancija
  • Garancija za obezbjeđenje uredne otplate kredita

Banka je otvorena za ugovaranje posebnih aranžmana rezervisanih za klijente Banke.

Zahtjev za plasman – garancije

DOKUMENTARNI AKREDITIVI

Dokumentarni akreditiv po definiciji je neopoziva izjava banke da će korisniku akreditiva isplatiti iznos na koji glasi akreditiv nakon što korisnik prezentira dokumenta koja dokumentuju da je roba isporučena ili da su usluge  izvršene u roku definisanom akreditivom i da je ista u potpunosti u skladu sa uslovima definisanim u akreditivu.

Banka u svojoj poslovnoj ponudi ima mogućnosti izdavanja dvije vrste akreditiva:

  • Uvozni (nostro) akreditiv
  • Izvozni (loro) akreditiv