Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Zaštitarska agencija

Zaštitarska agencija

1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE
1.1. Predmet nabavke obuhvaća pružanje zaštitarskih usluga kako slijedi:
 LOT 1 – fizička zaštita ljudi i imovine
 LOT 2- tehnička zaštita ljudi i imovine
 LOT 3 – usluge zaštite, prijenosa, prijevoza i osiguranja novca
Izabrani ponuđač dužan je pridržavati se mjera sigurnosti i tajnosti podataka, što podrazumjeva obavezu ponuđača da će sve informacije koje dozna tokom realizacije ugovora držati u tajnosti, odnosno da ih neće u cijelosti ili u pojedinim dijelovima davati na uvid trećim osobama, duplicirati, koristiti ili distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije usluga koje su predmet ovog javnog poziva.
1.2. Usluga će se izvršavati sukcesivno u vremenu rada naručitelja, prema stvarnim potrebama naručitelja.
1.3. U cijenu ponude su uključeni svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude.
Jedinične ciijene su fiksne i nepromjenjive, svo vrijeme tokom trajanja ugovora.
Plaćanje usluga će se vršiti prema stvarno izvršenim uslugama
1.4. Mjesto pružanja usluga je: Sarajevo ( 3 objekta + 7 ATM + DNT), Goražde( 1 objekat +3 ATM) ,Mostar (1 objekta +3 ATM), Jablanica ( 1objekat+1ATM), Bugojno ( 1 objekat+1 ATM), Donji Vakuf ( 1 objekat+1 ATM), Jajce (1 objekat + 1 ATM), Zenica ( 1 objekat + 1 ATM), Maglaj( 1 objekat + 1 ATM), Usora ( 1 objekat + 1 ATM),Tešanj ( 1 objekat + 1 ATM), Brčko ( 1 objekat + 1 ATM), Gornji Rahić ( 1 objekat + 1 ATM), Visoko ( 1 objekat + 1 ATM) i Gornji Vakuf ( 1 ATM), Olovo (1 objekat + 1 ATM)
1.5. Odabrani ponuđač je u obavezi izvršiti predmet nabavke u skladu s rokom, u skladu s traženim kvalitetom, u skladu s uvjetima i po jediničnim cijenama navedenim u ponudi ponuđača, kao i ostalim uvjetima navedenim u ovom Pozivu.
1.6. Ugovor se zaključuje za sukcesivno vršenje usluga za period 2 godine.

RIGHT TO PARTICIPATE

Pravo učešća imaju sva domaća pravna lica koja ispunjavaju uslove kako slijedi:
a) da su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke na području svih kantona i Brčko distrikta BiH na kojima se nalaze lokacije objekata Banke;
b) da posjeduju odobrenje za rad nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine, prema sjedištu agencije i podružnice na području svih kantona i Brčko distrikta BiH na kojima se nalaze lokacije objekata Banke;
c) da posjeduju Posebnu saglasnost Federalnog MUP-a za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite u pravnim licima u čijoj strukturi kapitala Federacija ima udio i koja vrše praćenje, osiguranje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i pravnim licima u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio, u skladu sa članom 26. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. Novine FBiH“ broj 78/08 i 67/13);

CONDITIONS FOR QUALIFICATION OF BIDDERS

Ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:
a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka
c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
e) ukoliko se utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka nabavke , a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;
f) ne obezbijedi garanciju za pokriće osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama, odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika na svotu osiguranja i agregatno
g) ne dostavi dokaz da glavni račun ponuđača nije bio ugašen u posljednjih 7 godina
U svrhu ispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkama od a) do e) tenderske dokumentacije kao i Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da posjeduje garanciju za pokriće osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama, odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika na svotu osiguranja i agregatno i dokaz da glavni račun ponuđača nije bio ugašen u posljednjih 7 godina .
Ponuđač čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija obavezan je u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja o izboru da dostavi slijedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date:
1. Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika; (Potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu Suda BiH i Uvjerenje/Potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica)
2. Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa prave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
3. Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;
4. Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza;
5. Garanciju za pokriće osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama, odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika na svotu osiguranja i agregatno u vidu važeće Police osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti u iznosu od 1.000.000,00 KM;
6. Dokaz da glavni račun ponuđača kod poslovne banke nije bio ugašen u periodu od posljednjih 7 godina;
Dokumenti ili uvjerenja navedeni u tačkama 1-6 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka (dana) dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, dostavljeni u zatvorenoj koverti na Protokol Naručitelja sa priloženim sadržajem dostavljene dokumentacije.
Ako izabrani ponuđač u navedenom roku ne dostavi sve tražene originale ili ovjerene kopije dokumenata i/ili ne dokaže da ispunjava uslove javnog poziva, sa navedenim ponuđačem se neće zaključiti ugovor.

Ponuđači moraju dokazati tehničku i profesionalnu sposobnost ispunjavajući minimalne uvjete, a koji se mogu potvrditi dokazima:
a) usješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora za usluge fizičke ili fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine minimalne vrijednosti od 800.000,00 KM, i usluga prijevoza novca minimalne vrijednosti od 150.000,00 KM na godišnjem nivou u prethodne tri godine,
b) ponuđač treba imati na raspolaganju minimalno jednu osobu u radnom angažmanu među rukovodnim kadrom, koja posjeduje certifikat Federalnog MUP-a kao odgovorno lice za zaštitu, s kojim će Banka koordinirati aktivnosti, koje su predmet nabavke;
c) ponuđač treba imati na raspolaganju minimalno 100 (stotinu) zaštitara certificiranih za poslove fizičke zaštite, te minimalno 5 (pet) zaštitara stručno osposobljenih i opremljenih za poslove tehničke zaštite;
d) ponuđač treba imati na raspolaganju minimalno 15 (petnaest) blindiranih/oklopnih vozila za prijevoz novca; ponuđač treba imati na raspolaganju minimalno 2 (dva) vozila za prijevoz novca do 200.000,00 KM.
e) ponuđač mora da posjeduje minimalno 2 kofera/sanduka sa elektrohemijskom zaštitom za prijevoz novca
f) ponuđač treba imati iskustvo za pružanje usluga kod banaka, čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji su predmet javnog poziva;

SADRŽAJ PONUDE
Ponuđač mora dostaviti:
– naziv i tačnu adresu ponuđača;
– original ponude sa navedenom cijenom i načinom plačanja;
– dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Iz dokumenta mora biti vidiljivo da je ponuđač registrovan za djelatnost predmeta nabavke minimalno 5 (pet) godina;
– odobrenje nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine, prema sjedištu agencije i Odobrenje nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine na području svih kantona i Brčko distrikta BiH na kojima se nalaze lokacije objekata Banke;
– saglasnost Federalnog MUP-a za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite u pravnim licima koja vrše praćenje, osiguranje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
– izjava o nepromjenjivosti cijena u toku trajanja ugovornog odnosa;
– izjava o povjerljivosti podataka;
– izjave precizirane u poglavlju Uslovi za kvalifikaciju ponuđača;
– spisak izvršenih ugovora o pruženim uslugama koje su predmet nabavke u posljednje 2 (dvije) godine.
Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti pojedinačnu potvrdu (za ugovor u vrijednosti od minimalno 800.000,00 KM na godišnjem nivou za pružanje usluga fizičke ili fizičke i tehničke zaštite, i minimalno jednu potvrdu u vrijednosti od minimalno 150.000,00 KM za usluge prijevoza novca) koju su izdali krajnji naručitelji usluga, a koja obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru.U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda obezbjedi;Ako je potrebno Ugovorni organ može od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti navoda;
– izjava ponuđača da ima na raspolaganju jednu osobu u radnom angažmanu među rukovodnim kadrom, koja posjeduje certifikat Federalnog MUP-a. U Izjavi navesti ime i prezime rukovodne osobe koja posjeduje certifikat Federalnog Ministarstva unutarnjih poslova;
– izjava ovjerena od strane ponuđača da ponuđač ispunjava ostale uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti navede u javnom pozivu;
– lista/spisak ključnog osoblja dostavljen na memorandumu ponuđača iz koga će biti vidljivo da ponuđač raspolaže traženim osobljem: minimalno 100 (sto) zaštitara certificiranih za poslove fizičke zaštite, te minimalno 5 (pet) zaštitara za tehničku zaštitu: -imena i prezimena svakog zaštitara, te certifikate za iste;
– spisak opreme i uređaja na memorandumu ponuđača iz koga će biti vidljivo da ponuđač raspolaže sa minimalno 15 oklopnih vozila za prijevoz novca, minimalno 2 (dva) vozila za prijevoz novca do 200.000,00 KM i minimalno 2 kofera/sanduka sa elektrohemijskom zaštitom za prijevoz novca. Uz spisak opreme i uređaja priložiti:
1. Posebnu dozvolu za minimalno jedno blindirano vozilo za prijevoz novca izdatu od strane Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, te dozvolu minimalno 2 (dva) vozila za prijevoz novca do 200.000,00 KM, u skladu sa Uredbom o načinu i postupanju provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i kopiju saobraćajnih dozvola za svako navedeno vozilo.
– Referentna lista
Iz ponude mora biti vidljivo da ponuđač može pružiti učinkovitu i pouzdanu uslugu visoke kvalitete u skladu sa zahtjevima Naručitelja.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja pisanim putem obavijesti Naručitelja o bilo kojoj promjeni u vezi s ispunjenošću uvjeta iz ovog postupka.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača uzeti će se u obzir sljedeći kriteriji
– ispunjavanje uslova definisanih javnim pozivom,
– cijena,
– način i uslove plaćanja

SUBMISSION AND OPENING OF BIDS

Sealed bids with the indicated full address of the bidder should be submitted with the indication "DO NOT OPEN – BID by tender for bid collection-security" by mail or directly to the Bank for protocol.

Rok podnošenja ponuda je do 04.04.2024. godine u 16 sati.

The address for submission of bids is:
Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18.

The opening of bids is not public.

TROŠKOVI PONUDE
Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.
Kontakt: telefon 033/278 536, e-mail pravni@pbs.ba