Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest

o prodaji poslovnog prostora u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 51.  redovne Skupštine dioničara

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/17), člana 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 51. redovne Skupštine dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo broj: 02-NO-96/21 od 27.05.2021. godine, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo daje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 51.  redovne Skupštine dioničara

PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Obavještavaju se dioničeri Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo da će se 51. redovna Skupština održati u utorak, dana  29.06.2021. godine u 15:00 sati u sjedištu Banke u Sarajevu na adresi Obala Kulina bana broj 18.

Za 51. redovnu Skupštinu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo utvrđen je sljedeći:

Obavještavaju se dioničeri Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo da će se 51. redovna Skupština održati u utorak, dana  29.06.2021. godine u 15:00 sati u sjedištu Banke u Sarajevu na adresi Obala Kulina bana broj 18.

Za 51. redovnu Skupštinu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika Skupštine
  • Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 2. Usvajanje Zapisnika sa 50. sjednice Skupštine
 3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Banke za 2020. godinu sa izvještajem internog revizora i izvještajima vanjskog revizora
 4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o obavljenoj reviziji kontrolnog okruženja upravljanja IT za 2019. i 2020. godinu
 5. Donošenje odluke o usvajanju:
  • Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu se Izvještajem o samoprocjeni članova Nadzornog odbora za 2020. godinu
  • Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu
  • Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu
 6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog vanjskog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja, reviziju procedura za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i reviziju informacionog sistema za godine koje završavaju 31. decembra 2021. 2022. i 2023. godine
 7. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2020. godinu
 8. Donošenje odluke o rasporedu razlike obaveze za porez po konačom obračunu u osnovni kapital Banke
 9. Donošenje odluke o rasporedu neraspoređene akumulirane dobiti nastale kao rezultat prelaska na novu računovodstvenu politiku vrednovanja nekretnina u vlasništvu Banke
 10. Donošenje odluke o usvajanju:
  • Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za 2021. godinu
  • Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za period od 2021. do 2023. godine
  • Plana za upravljanje kapitalom za period od 2021. do 2023. godine
  • Strategija poslovanja 2021-2025
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora PBS d.d. Sarajevo broj: 01-S-26/19 od 19.08.2019. godine
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva u 2020. godini
 13. Informacija o realizaciji Odluke o povećanju kapitala putem 8. emisije dionica broj: 01-S-13/20 od 28.02.2020. godine

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar  koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Obala Kulina bana br. 18, 71000 Sarajevo, putem faksa broj +387 33 278-550 ili e-maila info@pbs.ba.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 51. redovne Skupštine imenovan je Odbor za glasanje u sastavu  Amer Herenda, predsjednik, Ajla Džihanić i Amina Lulo, članovi.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu u vremenu od 14:00 do 15:00 sati. Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

 

              Privredna banka Sarajevo

                         d.d. Sarajevo