Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni poziv

za izvođenje radova u poslovnoj zgradi PBS d.d. Sarajevo u Bugojnu

Javni poziv za izvođenje radova u poslovnoj zgradi PBS d.d. Sarajevo u Bugojnu

 

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u poslovnoj zgradi Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u ulici Bosanska br 17 u Bugojnu:

LOT 1 – Nabavka i ugradnja namještaja i opreme prema pojektnoj dokumentaciji

LOT 2 – Nabavka i ugradnja sistema ventilacije u  prizemlju objekta prema pojektnoj dokumentaciji

LOT 3 – Nabavka i ugradnja pokretnih arhivskih regala prema skici prostora

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

 • Puni naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona
 • Kopiju sudske registracije
 • Original ponudu sa cijenama (po lotovima za koje učestvuje u tenderu)
 • Način i uslovi plaćanja
 • Pismo namjere poslovne banke ponuđača kojom se potvrđuje namjera izdavanja avansne garancije ukoliko ponuda predviđa avansno plaćanje dijela ili cjelokupne cijene
 • Broj zaposlenih u firmi i referenc lista obavljenih istih ili sličnih poslovima
 • Izjava o nepromjenjivosti cijena

 

 1. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda za izvođenje radova u Bugojnu, oznaka Lot-a -ne otvarati”

 

5.ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

 

Rok podnošenja ponuda je 25.10.2022. godine do 16,00 sati.

5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku i prodaju će uzeti u obzir sljedeće kriterije:

 • cijena,
 • rok izvršenja/isporuke,
 • način i uslove plaćanja
 • garantni rok minimalno 12 mjeseci,
 • reference i certificirano osoblje za pojedine usluge

 

 1. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE :
  Tenderska dokumentacija pojedinačno za Lot-ove se može preuzeti u prostorijama PBS d.d. Sarajevo u Direkciji za pravne i opšte poslove u ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 16:00. sati.  

 2. TROŠKOVI PONUDE:
  PBS d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.
 3. OSTALE ODREDBE:

Izabrani ponuđači su dužni prije zaključenja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu 10% vrijednosti ugovora, kao i garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa.
Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba