Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Oglas

o prodaji dijela poslovne zgrade u Bugojnu

Oglas o prodaji dijela poslovne zgrade u Bugojnu

  1. PRODAVAC i vlasnik nekretnine je Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Obala Kulina Bana br.18, 71000 Sarajevo. U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za nabavku i prodaju.
  2. PREDMET PRODAJE je dio poslovne zgrade u Bugojnu u ulici Bosanska br.17 neto površine 1.994 m2, a sastoji se od podruma površine 91 m2; prizemlja sa pripadajućim ulazom površine 91m2; mezanina i 6 spratova ukupne neto površine 1.812 m2 sa pripadajućim dvorištem izgrađena 1987 godine na parceli k.č. br.8/1 i 8/2 upisane u z.k. ul. br. 1113 K.O. Bugojno po starom premjeru odnosno na parceli k.č. broj 732/1 upisane u P.L. br. 1702/04 K.O. Bugojno po novom premjeru uplanjena u katastarski plan br.1.
  3. PRAVO SUDJELOVANJA imaju sva pravna i fizička lica.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini, razgledanje nekretnine uz prethodnu najavu putem e-maila: e.hodzic@pbs.ba ili na tel:061 787 563   

  1. NAČIN PRODAJE izvršit će se putem prikupljanjem pismenih ponuda (sistem zatvorenih prijava). Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, čime su isključeni svi naknadni prigovori.
  2. PONUDE se predaju propisno zapečaćene putem pošte ili direktno na protokol Banke, na adresu Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo, sa naznakom:

“Ponuda za oglas o prodaji nekretnine u Bugojnu“

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

  • Za pravno lice: puni naziv, sjedište, kopija sudske registracije pravnog lica, ID i PDV broj, potpis ovlašćenog lica, kontakt osobu i broj telefona;
  • Za fizičko lice: ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte ili rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, potpis lica, kontakt telefon.

 

  1. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA je 14.11.2022. godine do 16,00 sati.
  2. TROŠKOVE izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.
  3. Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba ili na tel: 061 136 967