Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za usluge čišćenja poslovnih prostorija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Privredna banka Sarajevo dd Sarajevo objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za usluge čišćenja poslovnih prostorija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo za period od 01.08.2023. do 01.08.2025. godine

Uslovi za učešće na javnom pozivu:
⦁ Naziv i tačna adresa sjedišta ponuđača, broj tel/fax-a, odgovorno lice i kontakt osoba
⦁ PDV i ID broj (kopija)
⦁ Izjava da ponuđač nije pod stečajem i likvidacijom
⦁ Izjava o nepromjenjivosti cijena tokom ugovorenog perioda
⦁ Izjava kojom ponuđač potvrđuje da će u slučaju dodjele ugovora otvoriti transakcijski račun u Privrednoj Banci Sarajevo dd Sarajevo

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Ponude se dostavljaju na e-mail tenderi@pbs.ba ili u zatvorenoj koverti zaključno sa 30.06.2023. godine do 16,00 sati neposredno na protokol Banke ili putem preporučene pošte na adresu Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo sa naznakom “Komisija za nabavku i prodaju – ne otvarati”

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail j.karic@pbs.ba ili na broj telefona 061/108-223; Karić Jasmin