Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za nabavku opreme za Next Gen Firewall (NGFW) sa uključenom servisnom podrškom proizvođača

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za nabavku opreme za Next Gen Firewall (NGFW) sa uključenom servisnom podrškom proizvođača

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje za Next Gen Firewall (NGFW) sa uključenom servisnom podrškom proizvođača te dodatnom podrškom prema tabeli ispod:

Tabela A. Predmet nabavke

Proizvođač Oprema Količina
Checkpoint

Ili drugi 

CPSM-NGSM10 – Next Generation Security Management Software for 10 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year) 1
Checkpoint

Ili drugi

CPAP-SG6200-SNBT – 6200 Base Appliance with SandBlast subscription package for 1 year 2
Checkpoint

Ili drugi

CPAC-Rails-6000/7000 – Slide Rails for 6000/7000 series 2
Checkpoint

Ili drugi

CPCES-COSTANDARD-ADD – Collaborative Enterprise Support – Standard Addon for Products 1
Checkpoint

Ili drugi

CPCES-CO-STANDARD – Collaborative Enterprise Support – Standard 1

 

NAPOMENA

Ponuđačima je otvorena opcija dostave ponude za Checkpoint, ali i druge proizvođače za tehničku opremu iste namjene i u istim količinama: zaštitu mrežnih sistema od cyber napada i prijetnji, Next Generation Firewall (NGFW) rješenja.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač mora dostaviti:

  • naziv i tačnu adresu ponuđača;
  • ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji (ili izvod iz sudskog registra) ne starije od 6 mjeseci;
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji;
  • original ponude sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje na tenderu).

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku stalnih sredstava će uzeti u obzir sljedeće kriterije

  • cijena,
  • rok isporuke,
  • način i uslove plaćanja (plaćanje isključivo po isporuci)
  • reference i certificirano osoblje za pojedine usluge.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za nabavku računarske opreme” i sa naznakom tačaka na koje se ponuđač prijavljuje, putem pošte  ili direktno u Banku na protokol.

Rok podnošenja ponuda je 15 dana od dana objavljivanja, tj. do 23.06.2023. godine.

Adresa za dostavu ponuda je: 

Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana 18, za Komisiju za nabavku stalnih sredstava .

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti Komisija imenovana od strane Nadzornog odbora, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Nadzornog odbora o izboru najpovoljnije ponude, o tome  obavijestiti najpovoljnijeg ponuđača.

 

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Kontakt: telefon 033 278 547, e-mail informatika@pbs.ba