Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

ZA ADAPTACIJU I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA U NOVOM GRADU ZA PRIVREDNU BANKU SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA ADAPTACIJU I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA U NOVOM GRADU ZA PRIVREDNU BANKU SARAJEVO

1. 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u POSLOVNIM PROSTORIJAMA u Novom Gradu, zgrada „Stometarka“ u ulici Džemala Bijedića broj 22 ZA POTREBE OTVARANJA POSLOVNICE PRIVREDNE BANKE SARAJEVO:

LOT 1 – GRAĐEVINSKO ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI

LOT 2 – TEHNIČKI SISTEM ZAŠTITE (VIDEONADZOR, PROTUPROVALA, VATRODOJAVA)

LOT 3 – OPREMANJE PROSTORA SA NAMJEŠTAJEM I OPREMOM

2. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

3. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

– Puni naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona

– Kopiju sudske registracije i statistički broj klasifikacije djelatnosti pravnog subjekta

– Original ponudu sa cijenama iz predmjera radova (po lotovima za koje učestvuje u tenderu)

– Način i uslovi plaćanja

– Rokove izvršenja posla

– Broj zaposlenih u firmi iz evidencije PIO/MIO

– Referenc listu obavljenih istih ili sličnih poslovima

– Izjava o nepromjenjivosti cijena

4. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda po javnom pozivu, oznaka Lot-a za koji se konkuriše – ne otvarati”

5.ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 10 radnih dana od dana objave obavještenja u dnevnim novinama, a najkasnije do 03.01.2024. godine (srijeda) do 15,00 časova.

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku će uzeti u obzir sledeće kriterije:

– cijena,

– rok izvršenja/isporuke,

– način i uslove plaćanja

– garantni rok, minimalno 12 mjeseci,

– reference

– certificirano osoblje za izvođenje radova

7. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PREGLED:

Predmjer radova za sve lotove se može preuzeti u prostorijama PBS d.d. Sarajevo u Direkciji za pravne, kadrovske i opšte poslove u ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 16:00. sati. Predmjer radova se može preuzeti i u elektronskom obliku putem emaila tenderi@pbs.ba uz predhodni email zatjev sa osnovnim podacima o pravnom subjektu Pregled prostorija koji je predmet adaptacije se može izvršiti uz telefonsku najavu na broj telefona 061/ 108 223.

8. TROŠKOVI PONUDE:

PBS d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

9. GARANCIJE – OSTALE ODREDBE:

Izabrani ponuđači su dužni prije zaključenja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ugovora, kao i garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba.