Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za nabavku opreme za DATA centar Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za nabavku opreme za DATA centar Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za nabavku opreme za DATA centar Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

 

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za Data Centar Banke:

Tabela A. Predmet nabavke

Redni broj Oprema / usluge Količina
1. Storage Dell PowerStore 500T ili ekvivalent 1
2. Server Dell PowerEdge R660xs ili ekvivalent (konfiguracija 1) 3
3. Server Dell PowerEdge R660xs ili ekvivalent (konfiguracija 2) 2
4. Switch Cisco Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports ili ekvivalent 2
5. Cisco 25GBASE-CU SFP28 kabl, dužine 3m ili ekvivalent 10
6. Cisco 10GBASE-CU SFP+ kabl, dužine 3m ili ekvivalent 4
7. Usluge implementacije 1

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera.

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač mora dostaviti:

 • naziv i tačnu adresu ponuđača;
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji (ili izvod iz sudskog registra) ne starije od 6 mjeseci;
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji;
 • original ponude sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje na tenderu).
 • reference koje potvrđuju iskustvo u instalaciji i održavanju ponuđene opreme u bankarskom sektoru u BIH
 • autorizaciju proizvođača
 • tehničke certifikate zaposlenika ponuđača za ponuđene opremu, aktuelne certifikate za VMware Datacenter Virtualization, Veeam Certified Engineer, Microsoft i Linux operativne sisteme
 • detaljnu specifikaciju opreme (sa navedenim produktnim oznakama i količinama za sve komponente koje čine komplete)
 • tehničku dokumentaciju i detaljno obrazloženje „ekvivalentnosti“ u slučaju da nude drugu opremu od navedene u tabeli A

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku stalnih sredstava će uzeti u obzir sljedeće kriterije

 • cijena,
 • rok isporuke,
 • način i uslove plaćanja (plaćanje isključivo po isporuci)
 • reference i certificirano osoblje za pojedine usluge.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

 

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za nabavku računarske opreme” i sa naznakom tačaka na koje se ponuđač prijavljuje, putem pošte  ili direktno u Banku na protokol.

 

Rok podnošenja ponuda je 15 dana od dana objavljivanja.

Adresa za dostavu ponuda je:

Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana 18, za Komisiju za nabavku stalnih sredstava .

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti Komisija imenovana od strane Nadzornog odbora, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Nadzornog odbora o izboru najpovoljnije ponude, o tome  obavijestiti najpovoljnijeg ponuđača.

 

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

Kontakt: telefon 033 278 547, e-mail informatika@pbs.ba

 

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Storage Dell PowerStore 500T ili ekvivalent

 • Opremljen sa 192 GB memorije
 • Potpuno redudantni kontroleri, napajanje, hlađenje
 • Diskovi: NVMe SSD 1.92 TB (12 kom)
 • Konektivnost: 4 x 25GbE i 4 x 32 Gbps FC po kontroleru
 • Garancija i podrška proizvođača: 5 godina

 

Server Dell PowerEdge R660xs ili ekvivalent (konfiguracija 1)

 • 1U rack-mount kućište sa bezelom i vodilicom kablova
 • CPU: 2 x Intel Xeon 4416+
 • RAM: 8x 64 GB 4800 MT/s Dual Rank
 • BOSS kartica sa 2 x M.2 diska kapaciteta 480 GB u RAID-1 konfiguraciji
 • Konektivnost: 2 x 1 GbE, 2 x 10/25 GbE i 2 x 32 Gbps FC
 • Potpuno redudantni kontroleri, napajanje (min 800 W), hlađenje
 • iDRAC9 Enterprise
 • Garancija i podrška proizvođača: 5 godina

 

Server Dell PowerEdge R660xs ili ekvivalent (konfiguracija 2)

 • 1U rack-mount kućište sa bezelom i vodilicom kablova
 • CPU: 2 x Intel Xeon 5420+
 • RAM: 16 x 64 GB 4800 MT/s Dual Rank
 • BOSS kartica sa 2 x M.2 diska kapaciteta 480 GB u RAID-1 konfiguraciji
 • Konektivnost: 2 x 1 GbE, 2 x 10/25 GbE i 2 x 32 Gbps FC
 • Potpuno redudantni kontroleri, napajanje (min 800 W), hlađenje
 • iDRAC9 Enterprise
 • Garancija i podrška proizvođača: 5 godina

 

Switch Cisco Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports ili ekvivalent

 • 1U rack-mount kućište
 • 12 x25G Ethernet SFP28 slotova
 • Stack kabl
 • Power stack kabl
 • Uz uređaj potrebno isporučiti kablove
 • 25GBASE-CU SFP28, dužine 3m
 • 10GBASE-CU SFP+, dužine 3m
 • Garancija i podrška proizvođača: 5 godina

 

Usluge implementacije:

 • isporuka, montaža i inicijalizacija opreme,
 • nadogradnja softverskih verzija prema preporukama proizvođača,
 • uspostavljanje VMware i Oracle KVM Clustera,
 • testiranje visoke dostupnosti,
 • migracija VM sa postojećih VMware i Hyper-V clustera,
 • priprema virtualnih mašina na OKVM Clusteru,
 • prilagodba opreme na DR lokaciji (migracija na OKVM),
 • rekonfiguracija backup/recovery rješenja,
 • testiranje oporavka iz backup repozitorija,
 • ograničeno DR testiranje,
 • rekonfiguraciju alata za nadzor i upravljanje mreže/sistema,
 • izradu dokumentacije izvedenog stanja

 

Napomena: Ponuđači mogu ponuditi druge modele ili opremu drugih proizvođača, s tim da ta oprema mora:

 • sa aspekta funkcionalnosti, kapaciteta i elemenata visoke dostupnosti biti jednaka ili bolja od opreme specificirane u tabeli A
 • biti proizvedena od strane proizvođača čije je sjedište u zemljama Europske Unije ili u SAD
 • biti jasno prepoznata kao tržišni lider (pozicionira u „top 5“ po funkcionalnostima i tržišnom udjelu na području EU i SAD)

U okviru ponude potrebno je dostaviti jasne dokaze za ispunjenje uslova ekvivalentnosti.