Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 9.  vanredne Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 9.  vanredne Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Na osnovu članova 44. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a u vezi sa članom 230. i 232. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15,75/21), člana  49. Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 9. (devete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara od 31.07.2023.godine, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju 9. (devete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara

PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Skupština dioničara saziva se za četvrtak, 17.08.2023. godine, sa početkom u 15,00 sati u sjedištu Banke, na adresi Obala Kulina bana broj 18. u Sarajevu. Za sjednicu Skupštine dioničara se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
  2. Predsjednika Skupštine,
  3. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika;
  4. Usvajanje Zapisnika sa 53. sjednice Skupštine dioničara;
  5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;
  6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
  7. Donošenje Odluke o visini naknada Nadzornog odbora i Odluke o odobravanju teksta ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
  8. Donošenje Odluke o visini naknada članovima Odbora za reviziju i Odluke o odobravanju teksta ugovora sa članovima Odbora za reviziju;
  9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji i testiranju kontrola u informacionom sistemu za 2022.godinu;
  10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o ocjeni usklađenosti aktivnosti na SPNiFTA za 2022. godinu.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.  Pravo odlučivanja na vanrednoj Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Vanredna Skupština dioničara se može održati samo u slučaju da su dioničari ili punomoćnici dioničara koji imaju 50% ukupnih dionica sa pravom glasa prisutni i da su u mogućnosti da glasaju. Bilo koji korak poduzet na vanrednoj Skupštini mora biti odobren od dvije trećine zastupljenih dionica. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.  Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Obala Kulina bana br. 18, 71000 Sarajevo, putem faksa broj +387 33 278-550 ili e-maila info@pbs.ba

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa. Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini. Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 9. vanredne  Skupštine imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Irhad Zukić, predsjednik, Maja Pojskić i Enela Begović, članovi. Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu u vremenu od 14,00 do 15,00 sati.

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Privredna banka Sarajevo  d.d. Sarajevo