Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU POSLOVNE ZGRADE PBS DD SARAJEVO I POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU POSLOVNE ZGRADE PBS DD SARAJEVO I POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju:

LOT 1 – POSLOVNE ZGRADE PBS DD SARAJEVO U ULICI OBALA KULINA BANA BR 18 U SARAJEVU

LOT 2 – POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU ZGRADE „STOMETARKA“ U ULICI DŽEMALA BIJEDIĆA BR 22 U OPĆINI NOVO SARAJEVO

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

 • Puni naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona
 • Kopiju sudske registracije
 • Original ponudu sa cijenama (po lotovima za koje učestvuje u tenderu)
 • Način i uslovi plaćanja
 • Rok predaje projektne dokumentacije banci
 • Broj zaposlenih u firmi i referenc lista obavljenih istih ili sličnih poslovima

 

 1. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju, oznaka Lot-a – „ne otvarati”

 

5.ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 11.08.2023. godine do 16,00 sati.

            5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku i prodaju će uzeti u obzir sledeće kriterije:

 • Ponuđena cijena,

Rok za predaju projektne dokumentacije,

 • Nčin i uslovi plaćanja,
 • Referenc lista i certificirano osoblje za usluge projektovanja

 

 1. PREGLED ZGRADE I POSLOVNOG PROSTORA:

Zainteresovani ponuđači mogu pogledati poslovnu zgradu i poslovni prostor koje su predmet javnog poziva za adaptaciju svaki radni dan u periodu od 9,00-16,00 sati uz predhodnu najavu putem e-maila: j.karić@pbs.ba ili na telefon 061 108 223, uz obavezu pridržavanja mjera sigurnosti i tajnosti podataka.

 1. TROŠKOVI PONUDE:

PBS d.d. Sarajevo  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

 1. OSTALE ODREDBE:

Izabrani ponuđači su dužni prije zaključenja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu 10% vrijednosti ugovora, kao i garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa.
Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba ili na telefon: 061 136 967.

 1. POSEBNA NAPOMENA:

Objekat – Banka na Obali kod mosta Drvenija je proglašena nacionalnim spomenikom.

 

Sarajevo,28.07.2023. g.