Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poslovnog prostora  površine od 80 do 120 m2 u Sarajevu na relaciji Ilidža-Marijin Dvor za potrebe poslovanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna i fizička  lica.

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće: 

 • Puni naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona
 • Kopiju sudske  registracije za pravna lica
 • Original ponudu sa cijenom i slikama nekretnine
 • Način i uslove plaćanja
 • Zemljišnoknjižni izvadak ne stariji od 7 dana 
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim i PDV obavezama za ponuđača ne starije od 30 dana
 • Potvrde o izmirenim režijskim troškovima
 1. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda za poslovni prostor u Sarajevu-ne otvarati”

5.ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 30.10.2022. godine do 16,00 sati. 

5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku i prodaju će uzeti u obzir sljedeće kriterije:

 • cijena,
 • način i uslove plaćanja
 1. TROŠKOVI PONUDE:
  PBS d.d. Sarajevo  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba