Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu nekretnine

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu nekretnine

PREDMET PRODAJE

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za kupovinu nekretnina kako slijedi:

  1. Nekretnina u Bilješevu Općina Kakanj upisana u zemljišne knjige u zk.ul.419 KO SP_Viduša označena kao k.č. 795/4 , Kuća i dvorište, zgrada i njiva površine 1905 m2.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju.

Potencijalni ponuđači mogu pogledati predmetne nekretnine do isteka roka za dostavu ponude lično uz predhodnu najavu na telefon broj 033/ 408-737.

 

PRAVO NA UČEŠĆE

Pravo na učešće za kupovinu nekretnine pod brojem  imaju  sva pravna i fizička lica koji na ime garancije (depozita) za ozbiljnost ponude uplate novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM (deset hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo br 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće po tenderu za kupovinu nekretnine”.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za kupovinu nekretnine”  putem pošte ili direktno u Banku na protokol.

 

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

Adresa za dostavu ponuda je:

Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo

Otvaranje ponuda nije javno.

 

TROŠKOVI PONUDE

Banka ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti javni poziv bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

 

 NAPOMENA

Odabranom ponuđaču Banka neće vraćati depozit već će isti biti tretiran kao predujam (kapara) za ponuđenu cijenu sa kojim će se zaključiti notarski ugovor o kupoprodaji sa obavezom uplate ostatka kupoprodajne cijene u dogovorenom roku na račun Banke.

Svim zainteresovanim ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će biti vraćen u cjelokupnom uplaćenom iznosu.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem e-maila: pravni@pbs.ba i na broj 033/- 408-737