Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu nekretnine

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu nekretnine

PREDMET PRODAJE

 

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za kupovinu nekretnina u Sarajevu kako slijedi :

  1. Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4388 O. Sarajevo IV označena kao k.č. 1584/1U1E12 u naravi peterosoban stan u ul. Danijela Ozme br. 12 na II spratu a koji se sastoji od 5,5 soba, kuhinje i pomoćnih prostorija ukupne površine 166 m2

 

  1. Nekretnina upisana u zk.ul.br. 239 K.O. SP_Hrasnica označena kao k.č.1800/3 u naravi kućište i dvorište ukupne površine 500 m2

 

Banka se nalazi u posjedu nekretnina koje su predmet javnog poziva, a postupak uknjižbe prava vlasništva u korist Banke je u toku.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju.

Potencijalni ponuđači mogu pogledati predmetne nekretnine do isteka roka za dostavu ponude lično uz predhodnu najavu na telefon broj 033/ 408-737.

 

PRAVO NA UČEŠĆE

Pravo na učešće za kupovinu nekretnine pod brojem 1. imaju  sva pravna i fizička lica koji na ime garancije (depozita) za ozbiljnost ponude uplate novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (pedeset hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo br 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće po tenderu za kupovinu nekretnine”.

 

Pravo na učešće za kupovinu nekretnine pod brojem 2. imaju  sva pravna i fizička lica koji na ime garancije (depozita) za ozbiljnost ponude uplate novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM (deset  hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo br 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće po tenderu za kupovinu nekretnine”.

 

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za obje nekretnine pravo na učešće ostvaruje uplatom garancije (depozita) za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 KM (pedeset hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo br 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće po tenderu za kupovinu nekretnine”.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za kupovinu nekretnine”  putem pošte ili direktno u Banku na protokol.

 

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

Adresa za dostavu ponuda je:

Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo

Otvaranje ponuda nije javno.

 

TROŠKOVI PONUDE

Banka ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti javni poziv bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

 

 NAPOMENA

Odabranom ponuđaču Banka neće vraćati depozit već će isti biti tretiran kao predujam (kapara) za ponuđenu cijenu sa kojim će se zaključiti notarski ugovor o kupoprodaji sa obavezom uplate ostatka kupoprodajne cijene u dogovorenom roku na račun Banke.

Svim zainteresovanim ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će biti vraćen u cjelokupnom uplaćenom iznosu.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem e-maila: pravni@pbs.ba i na broj 033/- 408-737