Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA RADOVE RESTAURACIJE STUBIŠTA I ULAZNOG HOLA OBJEKTA PRIVREDNE BANKE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA RADOVE RESTAURACIJE STUBIŠTA I ULAZNOG HOLA OBJEKTA PRIVREDNE BANKE

Privredna banka Sarajevo dd Sarajevo objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za radove restauracije stubišta i ulaznog hola objekta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u Sarajevu-Obala Kulina bana br. 18 prema projektnoj dokumentaciji.

Uslovi za učešće na javnom pozivu:

  • Naziv i tačna adresa sjedišta ponuđača, broj tel/fax-a, odgovorno lice i kontakt osoba
  • PDV i ID broj (kopija)
  • Bilans stanja i uspjeha za 2020 godinu (kopija)
  • Izjava da ponuđač nije pod stečajem i likvidacijom
  • Izjava o nepromjenjivosti cijena tokom ugovorenog perioda
  • Referentna lista
  • Izjava kojom ponuđač potvrđuje da će u slučaju dodjele ugovora otvoriti transakcijski račun u Privrednoj Banci  Sarajevo dd Sarajevo

 

Projektnu dokumentaciju uz dostavljanje osnovnih informacija o ponuđaču može se preuzeti putem e-maila: j.karic@pbs.ba

 

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti (sa uzorcima za LOT 2 i 3)  zaključno sa 20.05.2021. godine do 16,00 sati neposredno na protokol Banke ili putem preporučene  pošte na adresu Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo sa naznakom “Komisija za nabavku i prodaju “ restauracija stubišta” – ne otvarati”.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  na e-mail. tenderi@pbs.ba