Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA ADAPTACIJU I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA U ŽIVINICAMA ZA PRIVREDNU BANKU SARAJEVO

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ADAPTACIJU I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA U ŽIVINICAMA ZA PRIVREDNU BANKU SARAJEVO

 1. 1. PREDMET NADMETANJA:

  Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u POSLOVNIM PROSTORIJAMA U DRUGOJ ULICI BR 18 U ŽIVINICAMA ZA POTREBE OTVARANJA POSLOVNICE PRIVREDNE BANKE SARAJEVO:

  LOT 1 – GRAĐEVINSKO ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI

  LOT 2 – TEHNIČKI SISTEM ZAŠTITE (VIDEONADZOR, PROTUPROVALA, VATRODOJAVA)

  LOT 3 – OPREMANJE PROSTORA SA NAMJEŠTAJEM I OPREMOM

  2. PRAVO SUDJELOVANJA:

  Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

  3. SADRŽAJ PONUDE:

  Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

  • Puni naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona

  • Kopiju sudske registracije i statistički broj klasifikacije djelatnosti pravnog subjekta

  • Original ponudu sa cijenama iz predmjera radova (po lotovima za koje učestvuje u tenderu)

  • Način i uslovi plaćanja

  • Rokove izvršenja posla

  • Broj zaposlenih u firmi iz evidencije PIO/MIO

  • Referenc listu obavljenih istih ili sličnih poslovima

  • Izjava o nepromjenjivosti cijena

  4. PODNOŠENJE PONUDA:

  Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda po javnom pozivu, oznaka Lot-a za koji se konkuriše – ne otvarati”

  5.ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

  Rok podnošenja ponuda je 10 dana od dana objave a najkasnije do ponedjeljka 06.11.2023. godine do 16,00 sati.

  6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku će uzeti u obzir sledeće kriterije:

  • cijena,

  • rok izvršenja/isporuke,

  • način i uslove plaćanja

  • garantni rok, minimalno 12 mjeseci,

  • reference

  • certificirano osoblje za izvođenje radova

  6. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PREGLED:
  Predmjer radova za sve lotove
  se može preuzeti u prostorijama PBS d.d. Sarajevo u Direkciji za pravne i opšte poslove u ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 16:00. sati. Predmjer radova se može preuzeti i u elektronskom obliku putem emaila tenderi@pbs.ba uz predhodni email zatjev sa osnovnim podacima o pravnom subjektu Pregled prostorija predmet adaptacije prostorija u Živinicama se može izvršiti uz telefonsku najavu uposlenicima poslovnice Sarajevo osiguranje u Živinicama na broj telefona 035 369 123.
  7. TROŠKOVI PONUDE:
  PBS d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

  8. GARANCIJE – OSTALE ODREDBE:

  Izabrani ponuđači su dužni prije zaključenja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ugovora, kao i garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa.
  Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba