Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavještenje

o sazivanju i održavanju 54. redovne Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 54. redovne Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/17), člana 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15, 75/21) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 54. redovne Skupštine dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo broj: 02-46/24 od 20.03.2024.godine, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo daje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 54. redovne Skupštine dioničara

PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo da će se 54. redovna Skupština održati u četvrtak, 18.04.2024.g. u 15,00 sati u sjedištu Banke u Sarajevu na adresi Obala Kulina bana broj 18.

Za 54. redovnu Skupštinu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 2. Predsjednika Skupštine
 3. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 4. Usvajanje Zapisnika sa 9. vanredne sjednice Skupštine
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Banke za 2023. g. sa izvještajem vanjskog revizora
 6. Donošenje Odluke o usvajanju:
 7. Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora za 2023. g.
 8. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. g.
 9. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. g.
 10. Donošenje Odluke o rasporedu razlike obaveze za porez po konačnom obračunu u osnovni kapital Banke
 11. Donošenje Odluke o isplati dividende
 12. Donošenje Odluke o usvajanju:
 13. Strateškog plana poslovanja za period 2024.-2028.g.
 14. Plana poslovanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo za 2024.g.
 15. Plana poslovanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo za period od 2024. do 2026.g.
 16. Plana za upravljanje kapitalom za period od 2024. do 2026. g.
 17. Donošenje Odluke o povećanju dioničkog kapitala putem IX (devete) emisije običnih dionica putem zatvorene prodaje i Odluke o IX (devetoj) emisiji običnih dionica putem zatvorene prodaje
 18. Prijedlog Odluke o usvajanju Politike sa procedurom za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada
 19. Prijedlog odluke o usvajanju Informacije o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva u 2023. g.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi na jedan od sljedećih načina: lično, poštanskom pošiljkom na adresu Obala Kulina bana br. 18, 71000 Sarajevo, putem faksa broj +387 33 278-550 ili putem e-maila info@pbs.ba.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara – vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja na jedan od sljedećih načina : lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 54. redovne Skupštine imenovan je Odbor za glasanje u sastavu  Amer Herenda predsjednik, Maja Pojskić  i Adna Mujkić, članovi.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu u vremenu od 14:00 do 15:00 sati. Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Banke, Obala Kulina bana br. 18 u Sarajevu, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

 

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo