Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest

o prodaji nekretnine u ulici Alipašina Sarajevo

Obavijest o prodaji nekretnine u ulici Alipašina Sarajevo

U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za provođenje postupka prodaje (u daljem tekstu: Komisija).

PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je poslovni objekat u vlasništvu Banke, koji se nalaze u ulici Alipašina br. 6, Opština Centar – Sarajevo, upisan u listu nepokretnosti:

–  z.k. uložak broj:207 K.O. SP_Sarajevo –Mahala LV, broj parcele 267 u naravi dio zgrade Veterinarskog fakulteta i dvorište; zgrada i dvorište ukupne površine  430m².

– z.k. uložak broj:140 K.O. SP_Sarajevo –Mahala L, broj parcele 111 u naravi dio zgrade Veterinarskog fakulteta i dvorište; zgrada i dvorište ukupne površine  746m² i broj parcele 287 u naravi gradilište ukupne površine  15m²,

Poslovni objekat je spratnosti: prizemlje plus 5 spratova neto građevinska površina 3.863,47 m²:

– Prizemlje objekta je površine 608,93 m² od čega kancelarijski prostor površine 356,01 m² i poslovni prostor Podružnice Banke sa šalter salom površine 252,92 m² i

– Pet spratova objekta sa poslovnim prostorijama ukupne neto površine 3.255,54 m²

PRAVO SUDJELOVANJA

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati sva pravna i fizička lica koji na ime garancije (depozita) za ozbiljnost ponude uplate novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (dvjesto hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo br 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće na javnom nadmetanju”.

Zainteresovani mogu izvršiti: uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini, razgledanje nekretnine uz prethodnu najavu, kao i dobiti sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom u Banci, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava putem e-maila: pravni@pbs.ba.

NAČIN PRODAJE

Prodaja poslovnog objekta izvršit će se putem javnog nadmetanja – prikupljanjem pismenih ponuda (sistem zatvorenih prijava).

 

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  1. Visina ponuđene cijene
  2. Način i uslovi plaćanja
  3. Mogućnost zadržavanja u vlasništvu Banke cca 150 m² prostora koji  se trenutno koristi u prizemlju objekta za obavljanje djelatnosti Podružnice Banke ili
  4. Dugoročni zakup 150 m² sa unaprijed poznatom cijenom zakupa.

 

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

 PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol Banke, na adresu  Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom:

“Ponuda za javni oglas o prodaji poslovnog objekta putem javnog nadmetanja-ne otvarati”

SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati slijedeće:

  • Za pravno lice: puni naziv, sjedište, kopija sudske registracije pravnog lica, ID i PDV broj, potpis ovlašćenog lica, kontakt osobu, broj telefona I iznos ponuđene cijene;
  • Za fizičko lice: ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte ili rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, potpis lica, kontakt telefon I iznos ponuđene cijene.

Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti je bez ograničenja.

 ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

Rok za dostavljanje prijave za učešće na javnom nadmetanju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

 OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija, koja će rangirati ponuđače, te nakon donošenja odluke od strane organa Banke o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavijestiti sve ponuđače.

TROŠKOVI PONUDE

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

NAPOMENA

Odabranom ponuđaču banka neće vraćati depozit već će isti biti tretiran kao predujam (kapara) za ponuđenu cijenu sa kojim će se zaključiti notarski ugovor o kupoprodaji sa obavezom uplate u dogovorenom roku na račun Banke. Banka može prihvatiti plaćanje ugovorene cijene u ratama.

Svim zainteresovanim kupcima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će biti vraćen u cjelokupnom uplaćenom iznosu.

Prenos vlasništva nekretnine na kupca moguće je izvršit tek nakon uplate 30% ugovorene cijene uz zabiljažbu založnog prava predmetnog poslovnog objekta u korist Banke, sve do isplate cjelokupnog iznosa, ukoliko se ugovorena cijena plaća u ratama.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba ili na broj na telefona 033/278-559.

POSEBNA NAPOMENA

Poslovni objekat javnog oglasa o prodaja je u sklopu obuhvata novog regulacionog plana “ Alipašina-Koševo” koji je u postupku izrade sa utvrđenim novim smjernicama na osnovu usvojene Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana “ALIPAŠINA-KOŠEVO” (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 8 od 21.02.2019. godine). Banka je započela aktivnosti izrade idejnog projekta u skladu sa predmetnom Odlukom.