Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest

o prodaji nekretnine u ulici Alipašina Sarajevo | objavljeno u Dnevnom avazu 21.12.2020.

Javni poziv o prodaji nekretnine u ulici Alipašina Sarajevo

JAVNI OGLAS

O PRODAJI POSLOVNOG OBJEKTA

 

 1. 1. PRODAVAC

Prodavac poslovnog objekta je Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), sa sjedištem u ul. Obala Kulina Bana br.18, 71000 Sarajevo.

U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za nabavku i prodaju (u daljem tekstu: Komisija).

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je poslovni objekat u vlasništvu Banke, koji se nalaze u ulici Alipašina br. 6, Opština Centar – Sarajevo, upisan u listu nepokretnosti:

–  z.k. uložak broj: 207 K.O. SP_Sarajevo –Mahala LV, broj parcele 267 ukupne površine  430 m²

– z.k. uložak broj: 140 K.O. SP_Sarajevo –Mahala L, broj parcele 111 ukupne površine  746 m² i broj parcele  287 ukupne površine  15m²

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati sva pravna i fizička lica koja na ime garancije (depozita) za ozbiljnost ponude uplate novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (dvjesto hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo br. 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće na javnom nadmetanju”.

Zainteresovani mogu izvršiti: uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini, razgledanje nekretnine uz prethodnu najavu, kao i dobiti sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom u Banci, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava putem e-maila: pravni@pbs.ba.

 1. NAČIN PRODAJE

Prodaja poslovnog objekta izvršit će se putem javnog nadmetanja – prikupljanjem pismenih ponuda (sistem zatvorenih prijava).

Banka kupcu nudi sljedeće mogućnosti:

 1. Mogućnost zakup prostora od strane Banke do 6 godina, i to :
 2. 285,00 m2 prizemlje – desno od ulaza
 3. 104,20 m2 prizemlje – lijevo od ulaza
 4. 491,45 m2 podkrovlje zgrade

 

 1. Mogućnost odgođenog plaćanja do 6 godina (uslov uplata min. 30% avansa)
 2. Mogućnost etažne prodaje, uz obavezu potencijalnog kupca da kupi sve etaže objekta po fazama kako slijedi:
 • Faza 1. najkasnije do  02.2021  godine
 • Faza 2. najkasnije do  09.2021  godine
 • Faza 3. najkasnije do  12.2021. godine

 

 

 1. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

 1. Visina ponuđene cijene
 2. Način i uslovi plaćanja
 3. Mogućnost da Banka zadrži kao etažno vlasništvo 285 m2 prizemlja (desno od ulaza)
 4. Cijena zakupa (prizemlje i podkrovlje)

 

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Nekretnine se prodaju u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, sa klauzulom ‘’viđeno kupljeno’’, te se na kupca, prenosi obim prava kojim Banka u trenutku prodaje raspolaže, sa obavezom kupca da snosi sve troškove prodaje, notarske i druge eventualne troškove, troškove poreza na promet, kao i eventualne druge naknade i provizije u vezi sa predmetom prodaje.

 1. PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol Banke, na adresu  Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom:

“Ponuda za javni oglas o prodaji poslovnog objekta putem javnog nadmetanja-ne otvarati”

 1. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati slijedeće:

 • Za pravno lice: puni naziv, sjedište, kopija sudske registracije pravnog lica, ID i PDV broj, potpis ovlašćenog lica, kontakt osobu, broj telefona I iznos ponuđene cijene;
 • Za fizičko lice: ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte ili rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, potpis lica, kontakt telefon I iznos ponuđene cijene.

Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti je bez ograničenja.

 

 1. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

Rok za dostavljanje prijave za učešće na javnom nadmetanju je najkasnije do 15.01.2021. godine.

 

 

 1. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija, koja će rangirati ponuđače, te nakon donošenja odluke od strane organa Banke o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavijestiti sve ponuđače.

 

 1. TROŠKOVI PONUDE

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

 1. NAPOMENA

Odabranom ponuđaču Banka neće vraćati depozit već će isti biti tretiran kao predujam (kapara) za ponuđenu cijenu sa kojim će se zaključiti notarski ugovor o kupoprodaji sa obavezom uplate u dogovorenom roku na račun Banke.

Svim zainteresovanim kupcima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će biti vraćen u cjelokupnom uplaćenom iznosu.

Prenos vlasništva nekretnine na kupca moguće je izvršit tek nakon uplate 30% ugovorene cijene uz zabilježbu založnog prava predmetnog poslovnog objekta u korist Banke, sve do isplate cjelokupnog iznosa, ukoliko se ugovorena cijena plaća u ratama. Isto se primjenjuje i u slučaju fazne prodaje iz tačke 4 (3) ovog Javnog oglasa.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti putem e-maila: pravni@pbs.ba

 1. POSEBNA NAPOMENA

Poslovni objekat javnog oglasa o prodaja je u sklopu obuhvata novog regulacionog plana “ Alipašina-Koševo” koji je u postupku izrade sa utvrđenim novim smjernicama na osnovu usvojene Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana “ALIPAŠINA-KOŠEVO” (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 8 od 21.02.2019. godine).