Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest

o otvaranju postupka prikupljanja ponuda

Obavijest o otvaranju postupka prikupljanja ponuda

Uzbudljiva prilika za investitore te sve one koji to žele postati. Naime, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo otvara postupak prikupljanja ponuda za kupovinu jedinstvenog zemljišta lociranog u atraktivnom i veoma popularnom dijelu Sarajeva.

Atraktivna lokacija, neograničene mogućnosti te izuzetna saobraćajna i pješačka povezanost sa glavnom gradskom magistralom M17 čini ovu lokaciju najatraktivnijom opcijom na području Stupa kako za domaće tako i međunarodne investitore.

Predmetnu nekretninu čini zemljište u vlasništvu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo koje se nalazi na adresi Tvornička broj 4, Općina Ilidža, površina nekretnine: 4.213,00 m2, upisana u zk. ulošku broj 1340 KO Donji Butmir, zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu. Radi se o dvije čestice i to k.č. 12/3 – dvorište površine 1.137,00 m2, i parcela k.č. 12/4 – dvorište površine 3.076,00 m2. Na navedenoj nekretnini u toku je proces upisa vlasništva.

Zemljište koje je predmet prodaje locirano je u području gradskog naselja Stup i nalazi se na odstojanju od 1,2 km od centra naselja Ilidža i 1,0 km od Stupske petlje odnosno granice sa Opštinom Novi Grad.

Zemljište se nalazi uz glavnu longitudinalu u ulici Džemala Bijedića, a uz raskršće sa ulicom Tvornička odakle je ostvaren prilaz parcelama. Parcele se nalaze na istom lokalitetu i čine jedinstvenu cjelinu. Radi se o zaravnjenom terenu na kojem nema izgrađenih objekata, a teren je površinski izveden sa tamponskom konstrukcijom.

Izuzetno atraktivna gradska lokacija nedaleko od centra Ilidže, u okruženju lokacije je izgrađen veliki broj poslovnih i stambenih objekata uz izražen interes za novu gradnju. Pored odlične saobraćajne izgrađenosti i pristupačnosti, u neposrednoj blizini postoji izgrađena kompletna gradska infrastruktura instalacija: vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, elektroinstalacije (jaka i slaba struja) i gasne instalacije.

Učesnici na javnom oglasu:

Pravo dostavljanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica. Zainteresovana lica mogu izvršiti: uvid u stanje nekretnine, raspoloživu dokumentaciju o vlasništvu na nekretnini, razgledanje nekretnine kao i dobiti sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom u Banci, svakog radnog dana od 08:30 do 16:00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje ponuda.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 033 408 782 i e-mail: restruktura@pbs.ba.

Rok za dostavu ponude:

Rok za dostavljanje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa. Ponuda se može predati neposredno u prostorijama Banke ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Privreda banka Sarajevo d.d. Sarajevo, ulica: Obala Kulina bana broj 18, sa naznakom: “Ponuda za kupovinu zemljišta Stup – ne otvarati”.

Banka zadržava pravo da ponudu prihvati, odbaci ili traži njenu dopunu kao i da u cijelosti odustane od postupka bez obrazlaganja takve odluke te ponuđači nemaju pravo žalbe. Banka, u tom smislu, ne snosi troškove prijave.

Sve druge uslove eventualne realizacije strane će dogovarati naknadno.