Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV ZA REKONSTRUKCIJU KROVA I FASADE POSLOVNOG OBJEKTA PRIVREDNE BANKE SARAJEVO DD SARAJEVO U JAJCU

OBAVIJEST

Privredna banka Sarajevo dd Sarajevo objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju krova i fasade poslovnog objekta  Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u Jajcu prema projektnoj dokumentaciji.

Uslovi za učešće na javnom pozivu:

  • Naziv i tačna adresa sjedišta ponuđača, broj tel/fax-a, odgovorno lice i kontakt osoba
  • PDV i ID broj (kopija)
  • Bilans stanja i uspjeha za 2021 godinu (kopija)
  • Izjava da ponuđač nije pod stečajem i likvidacijom
  • Izjava o nepromjenjivosti cijena tokom ugovorenog perioda
  • Izjava ponuđača da će u slučaju prihvata ponude u roku od 10 dana a najkasnije do dana početka izvođenja radova obezbjediti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla ili bankarsku avansnu garanciju ( u ovisnosti da li se ponudom predviđa avansna isplata cijene)
  • Referentna lista
  • Izjava kojom ponuđač potvrđuje da će u slučaju dodjele ugovora otvoriti transakcijski račun u Privrednoj Banci  Sarajevo dd Sarajevo
  • Ponuda obavezno mora sadržavati rok zvršetka radova

 

Zainteresovani ponuđači mogu pogledati objekat koji je predmet javnog poziva svaki radni dan u periodu od 8,00-16,00 sati uz predhodnu najavu putem e-maila: a.majdanachadzic@pbs.ba

Projektnu dokumentaciju uz dostavljanje osnovnih informacija o ponuđaču može se preuzeti putem e-maila: tenderi@pbs.ba

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti  zaključno sa 18.07.2022. godine do 16,00 sati neposredno na protokol Banke ili putem preporučene  pošte na adresu Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo sa naznakom “Komisija za nabavku i prodaju  – ne otvarati”.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  na e-mail. tenderi@pbs.ba