Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i mrežne opreme

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i mrežne opreme

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet tendera je nabavka IT opreme za primarni i rezervni podatkovni centar banke, kao i rješenja za unapređenje rješenja za zaštitno kopiranje.

LOT I

1. Blade server Cisco B200M5 ili ekvivalent 1 komplet
  o   Kompatibilan sa postojećom šasijom Cisco UCS 5108

o   CPU: 2 x Intel Xeon 6230R

o   RAM: 12 x 32GB DDR4 2933 MHz

o   2 x 240 GB M2 diska u RAID1 konfiguraciji

o   VIC1440 modular LOM

o   Garancija/podrška proizvođača: 3 godine, SmartNet servis 8x5xNBD

 

 
2 Proširenje Storage uređaja Dell EMC Unity 300 1 komplet
  o   6 x 800 GB Flash HDD za Storage Dell EMC Unity 300

o   Garancija/podrška: koterminacija za podrškom za sam uređaj

 

 
3 Storage za Disaster Recovery datacentar 1 komplet
  o   2U, rack mount izvedba

o   Sistem sa dva kontrolera i min. 128 GB Cache memorije

o   min 25 slota za HDD/SDD

o   Opremljen sa 14×1.8TB 10k HDD

o   Konektivnost: min 4x16Gbps FC po kontroleru

o   Kompatibilnost sa Dell EMC Unity 300 – podrška za asinhronu replikaciju između ovih uređaja

o   Garancija/podrška proizvođača: 3 godine

 

 
4 Serveri tip 1 za Disaster Recovery datacentar 2 kom
  o   1U, rack mount izvedba

o   CPU: 2 x Intel Xeon 4208

o   RAM: min 24 slota, popunjeno 6 x 32GB DDR4 3200 MT/s

o   SD kartica: 2 x 32 GB za instalaciju VMware hipervizora

o   Konektivnost: 2 x 1Gb Eth, 2 x 10Gb Eth SFP+, 2 x 16Gb FC

o   Licenca za udaljeni management/monitoring servera

o   Garancija/podrška proizvođača: 3 godine

o   Proizvođač servera treba biti jedan od tržišnih lidera: Cisco, Dell ili HPE

 

 
5 Server tip 2 za Disaster Recovery datacentar 1 kom
  o   1U, rack mount izvedba

o   CPU: 2 x Intel Xeon 4216

o   RAM: min 24 slota, popunjeno 6 x 32GB DDR4 3200 MT/s

o   2 x 240 GB M2 diska u RAID1 konfiguraciji

o   Konektivnost: 2 x 1Gb Eth, 2 x 10Gb Eth SFP+, 2 x 16Gb FC

o   Licenca za udaljeni management/monitoring servera

o   Garancija/podrška proizvođača: 3 godine

o   Proizvođač servera treba biti jedan od tržišnih lidera: Cisco, Dell ili HPE

 

 
6 NGFW uređaj za Remote Access VPN 1 komplet
     
7 NAS uređaj tip 1 1 komplet
  o   2U, rack mount sa 12 slotova za 3,5“ HDD

o   Mogućnost proširenja sa min 12 3,5“ HDD

o   CPU 4core min 1,7GHz sa min. 4 GB RAM proširivo do 16 GB RAM

o   Redudantna napojna jedinica

o   Konektivnost: min 2 x 10 GbEth SFP+

o   Opremljen sa: 2 x 1 TB NVMe (read/write cache) i 8 x 12 GB 7200rpm SATA 256MB Cache

o   Datotečni sistem: NTFS, FAT32, EXT4

o   Podržane operacije: migracija RAID, proširenje dodavanjem novog HDD

o   Podržani protokoli: CIFS, NFS, iSCSI

o   Garancija/podrška proizvođača: 3 godine

 

 
8 NAS uređaj tip 2 1 komplet
  o   2U, rack mount sa 12 slotova za 3,5“ HDD

o   Mogućnost proširenja sa min 12 3,5“ HDD

o   CPU 4core min 1,7GHz sa min. 4 GB RAM proširivo do 16 GB RAM

o   Redudantna napojna jedinica

o   Konektivnost: min 2 x 10 GbEth SFP+

o   Opremljen sa: 8 x 12 GB 7200rpm SATA 256MB Cache

o   Datotečni sistem: NTFS, FAT32, EXT4

o   Podržane operacije: migracija RAID, proširenje dodavanjem novog HDD

o   Podržani protokoli: CIFS, NFS, iSCSI

o   Garancija/podrška proizvođača: 3 godine

 

 
9 Softver za Backup i Recovery 1 komplet
  a.     Podrška za virtualizacija rješenja VMWare, Hyper-V, kao i bare-metal Windows i Linux servere

b.     Funkcionalnosti: Backup, Backup-Copy, replikacija VM

c.     Application Aware Backup: VSS, RMAN

d.     Instant VM Recovery, File Recovery Windows & Linux, Application Recovery: SQL, Oracle

e.     WAN akceleracija

f.      RBAC

g.     Office 365 Backup

h.     Nadzor, izvještavanje i alertiranje za virtualizacijsku okolinu i backup okruženje

i.      Licence trebaju podržati neograničen broj VM na 3 VMware hosta sa 2 procesora, te 10 fizičkih servera sa podrškom proizvođača u trajanju od 12 mjeseci

 

 
10 Usluga implementacije (2 faze) 1 komplet

 

U okviru projekta potrebno je izvršiti usluge instalacije, puštanja u rad i integraciju u postojeći sistem Banke. Projekat će se realizovati u dvije faze:

 • Faza 1: IT oprema za unapređenje/proširenje virtualizacijske infrastrukture banke (serveri, Storage)
 • Faza 2: Unapređenje rješenja za zaštitno kopiranje i oporavak (softver, NAS)

U okviru faze 1 potrebno je izvršiti:

 • Proširiti postojeći Dell EMC Unity 300 Storage
 • Instalaciju novog blade servera u postojeću Cisco UCS šasiju
 • Instalirati operativni sistem, prezentirati disk prostor sa Storage i povezati server na mrežu
 • Instalirati opremu na rezervnom podatkovom centru i pripremiti VMware i Hyper-V virtualizacijsko okruženje, uraditi migraciju podataka sa postojeće infrastrukture, rekonfigurisati VMware i Hyper-V replikaciju
 • Rekonfigurisati mrežu u rezervnom podatkovnom centru i implementirati siguran pristup Internetu i siguran udaljeni pristup mreži
 • Demontirati postojeću opremu u rezervnom podatkovnom centru, a koja se neće više koristiti
 • Pripremiti dokumentaciju izvedenog stanja IT infrastrukture u primarnom i rezervnom podatkovnom centru banke

U okviru faze 2 potrebno je izvršiti:

 • Instalaciju, konfiguraciju i puštanje u rad NAS uređaja u primarnom i rezervnom podatkovnom centru banke
 • Instalaciju backup rješenja
 • Pripremu prijedloga backup politike, koji će odobriti IT odjel banke i prema kojoj će se uraditi konfiguracija rješenja
 • Konfiguraciju backup rješenja, uključujući i zadatke kopiranja backup podataka na rezervni podatkovni centar
 • Rekonfiguraciju replikacije virtualnih mašina tako da se s njom upravlja korištenjem backup softvera
 • Konfiguracija nadzora izvršenja i alarmiranja vezano za backup i replikacijske zadatke
 • Testiranje oporavka iz backup podataka na nivou datoteka, baza podatka, virtualnih mašina sa backup podacima iz primarnog i rezervnog podatkovnog centra
 • Pripremiti dokumentaciju izvedenog stanja za implementirano rješenje

LOT II

1. Cisco Catalyst 9300 Core Switch 2 kom
  o   24 x 1GbEth + 8 x 10GbEth  
  o   Stack konfiguracija  
  o   Dual Power Supply

o   Twinax kabl dužine 5m (2 kom uz svaki switch)

 
  o   sa 3 godine garancije od proizvođača opreme i zamjene neispravnih komponenti naredni radni dan  
   
2. Cisco Firepower 1010 2 kom
  o   sa 3 godine garancije od proizvođača opreme i zamjene neispravnih komponenti naredni radni dan  

 

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuđač mora dostaviti:

 • naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji
 • original ponude sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje na tenderu)
 • Preciznu specifikaciju servera i uređaja koji su predmet ponude, svih njegovih softverskih i hardverskih komponenti
 • Ponuđač mora dostaviti ovlaštenje proizvođača za nuđenje predmetne opreme i rješenja na području BiH. Isto mora biti naslovljeno na Privrednu banku d.d. Sarajevo i referencirano na broj ove nabavke.
 • Ponuđač mora dostaviti izjavu kojom se potvrđuju zahtijevani garantni uslovi na opremu, te pozvati se na stavke specifikacije opreme koje obezbjeđuju zahtijevane uslove. Po isporuci opreme, a prije potpisivanja zapisnika o prijemu opreme odgovarajuća Komisija banke će provjeriti garantne rokove za isporučenu opremu na osnovu serijskih brojeva uređaja putem web alata proizvođača ili kroz direktnu komunikaciju sa uredima proizvođača.
 • Ponuđač mora dostaviti izjavu da će u slučaju dodjele ugovora sva oprema biti sklopljena i montirana u tvornici proizvođača, te da su sve komponente originalne i nabavljene kroz službene kanale proizvođača. Kod prijema opreme odgovarajuća Komisija banke će provjeriti ovo, te neće prihvatiti opremu koja ne bude zadovoljavala ove uslove.

Dodatno, za ponude po LOT I, ponuđač treba dodatno dostaviti:

 • ponuđač mora imati uspješno iskustvo u realizaciji jednog projekta minimalne vrijednosti 150.000 KM, a koji je obuhvatao isporuku i implementaciju servera, Storage i backup rješenja u periodu 2018-2020.godina. Dostaviti poslovno pismo krajnjeg korisnika (preferirano finansijski sektor) kojim se potvrđuje referenca.
 • Ponuđač mora imati stručno osoblje sa tehničkim certifikatima najvišeg nivoa za virtualizacijske tehnologije VMware i Hyper-V, za backup rješenje i za komunikacione mreže. Dostaviti listu zaposlenih, kopije certifikata i (ukoliko je podržano) linkove na službenim stranicama proizvođača na kojim se može provjeriti validnost certifikata.

 

 1. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
 • Dokumentacija navedena u Sadržaj ponude
 • Cijena
 • Rok isporuke
 • Način i uslovi plaćanja
 • Referenca obavljenih istih ili sličnih poslova sa Bankom
 • Prednost pri izboru najpovoljnijeg ponuđača će imati klijenti Banke

 

 1. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “PONUDA po tenderu za računarsku i mrežnu opremu- ne otvarati” i sa naznakom LOT-a na koji se ponuđač prijavljuje.

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

 

 1. OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija, koja će predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavijestiti sve ponuđače.

 

 1. TROŠKOVI PONUDE:

PBS d.d. Sarajevo  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

 

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem :  033 278 549, e-mail informatika@pbs.ba