Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA ZA POTREBE PBS DD SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA ZA POTREBE PBS DD SARAJEVO

 1. 1. PREDMET NADMETANJA:

  Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova:

  LOT 1 – Adaptacija dijela poslovnog prostora u Živinicama za potrebe otvaranja filijale PBS. Prostorije se nalaze u Drugoj ulici br 18 u Živinicama, vlasništvo su Sarajevo osiguranja dd Sarajevo gdje obavlja djelatnost poslovnice.

  LOT 2 – Nadzor nad izvođenjem radova adaptacije dijela poslovnog prostora u Drugoj ulici br 18 u Živinicama.

  LOT 3 – Nabavka i postavljanje metalnih arhivskih polica u podrumskom prostoru poslovne zgrade PBS u ulici Bosanska br 17 u Bugojnu za potrebe regionalne arhive banke.

  LOT 4 – Izrada i postavljanje svjetleće reklame na objekat PBS u ulici Bosanska br 17 u Bugojnu.

  2. PRAVO SUDJELOVANJA:

  Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

  3. SADRŽAJ PONUDE:

  Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

  • Puni naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona

  • Kopiju sudske registracije

  • Original ponudu sa cijenama (po lotovima za koje učestvuje u tenderu)

  • Način i uslovi plaćanja

  • Rokove izvršenja posla

  • Broj zaposlenih u firmi i referenc lista obavljenih istih ili sličnih poslovima

  • Izjava o nepromjenjivosti cijena

  4. PODNOŠENJE PONUDA:

  Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda po javnom pozivu, oznaka Lot-a za koji se konkuriše – ne otvarati”

  5.ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

  Rok podnošenja ponuda je 14 dana od dana objave a najkasnije do 09.11.2023. godine do 16,00 sati.

  5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku će uzeti u obzir sledeće kriterije:

  • cijena,

  • rok izvršenja/isporuke,

  • način i uslove plaćanja

  • garantni rok, minimalno 12 mjeseci,

  • reference i certificirano osoblje za pojedine usluge

  6. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PREGLED:
  Predmjer radova za Lot- 1 i 2 se može preuzeti u prostorijama PBS d.d. Sarajevo u Direkciji za pravne i opšte poslove u ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 16:00. sati. Pregled prostorija predmet adaptacije u Živinicama se može izvršiti uz telefonsku najavu uposlenicima poslovnice Sarajevo osiguranje na broj telefona 035 369 123.

  Pregled prostora za Lot 3 i 4, nabavka stalaža i postavljanje svjetleće reklame se može izvršiti uz najavu voditelju poslovnice u Bugojnu na broj telefona 061 787 563


  7. TROŠKOVI PONUDE:
  PBS d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

  8. OSTALE ODREDBE:

  Izabrani ponuđači su dužni prije zaključenja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu 10% vrijednosti ugovora, kao i garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa.
  Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba