Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

ZA IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PODRUŽNICE PBS U SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PODRUŽNICE PBS U SARAJEVO

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova sa nabavkom i ugradnjom opreme i namještaja u Podružnici PBS d.d. Sarajevo u ulici  Alipašina br. 6 u Sarajevu

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 1. SADRŽAJ PONUDE:
 • naziv i tačna adresa ponuđača
 • ovjerena fotokopija rješenja o registraciji
 • ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji
 • original ponuda sa cijenama, rokovima završetka radova i načinu i uslovima plaćanja
 • broj zaposlenih u firmi i referentna lista za zadnje tri godine o istim ili sličnim poslovima
 1. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
 • Cijena
 • Rok završetka radova
 • Način i uslovi plaćanja
 • Referentna lista obavljenih istih ili sličnih poslova
 • Prednost pri izboru najpovoljnijeg ponuđača će imati klijenti Banke
 1. PODNOŠENJE PONUDA:
  Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda za rekonstrukciju Podružnice Sarajevo-ne otvarati”
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:
  Rok podnošenja ponuda je 22.07.2021 godine do 16 sati.
 1. OTVARANJE PONUDA:
  Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija, koja će predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Nadzornog odbora o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavijestiti sve ponuđače.
 1. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE :
  Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama PBS d.d. Sarajevo , u Direkciji za pravne i opšte poslove u ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu.
  Uvid u projektnu dokumentaciju može se izvršiti u Direkciji za pravne i opšte poslove u  ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu.Potencijalni ponudžači mogu izvršiti pregled prostorija koje su predmet javnog poziva uz predhodnu pismenu najavu i identifikaciju  svakim radnim danom u period od 10-13 sati.
 1. TROŠKOVI PONUDE:
  PBS d.d. Sarajevo  ne snosi nikakve troškove ponudžača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.
 1. OSTALE ODREDBE:
  Izabrani ponuđači su dužni dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu 10% vrijednosti ugovara, kao i garanciju za avansno plaćanje prije zaključenja ugovora.
  Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba