Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE PBS DD SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE PBS DD SARAJEVO

 • Predmet javne nabavke obuhvaća pružanje zaštitarskih usluga:
 • LOT 1 – fizičke zaštita ljudi i imovine izraženo u jediničnoj vrijednosti sa PDV-om u KM po 1 satu.
 • LOT 2 – tehničke zaštita ljudi i imovine izraženo u jediničnoj vrijednosti sa PDV-om u KM mjesečno po svim objektima i eksternim bankomatima – priključak na dojavno-operativni centar izvršioca usluga sa intervencijom svih sistema protivprovale, protivprepada I vatrodojave u svim poslovnicama banke I eksternim ATM; (DOC- Monitoring štićenog prostora, intervencija u slučaju aktivacije, izvještaj o otvaranju i zatvaranju, sa uključenim šestomjesečnim pregledom.

Izabrani ponuđač dužan je pridržavati se mjera sigurnosti i tajnosti podataka, što podrazumjeva obavezu ponuđača da će sve informacije koje dozna tokom realizacije ugovora držati u tajnosti, odnosno da ih neće u cijelosti ili u pojedinim dijelovima davati na uvid trećim osobama, duplicirati, koristiti ili distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije usluga koje su predmet ovog javnog poziva.

 • Usluga će se izvršavati sukcesivno u vremenu rada naručitelja i prema stvarnim potrebama naručitelja
 • U cijenu ponude su uključeni svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude.
  Jedinične ciijene su fiksne i nepromjenjive, svo vrijeme tokom trajanja ugovora.
  Plaćanje usluga će se vršiti prema stvarno izvršenim uslugama.
 • Mjesto pružanja usluga je: Sarajevo ( 3 objekta + 7 ATM), Mostar (2 objekta +3 ATM), Jablanica ( 1objekat + 1ATM), Bugojno ( 1 objekat+1 ATM), Donji Vakuf ( 1 objekat + 1 ATM), Jajce (1 objekat + 1 ATM), Zenica ( 1 objekat + 1 ATM), Maglaj ( 1 objekat + 1 ATM), Usora ( 1 objekat + 1 ATM), Tešanj ( 1 objekat + 1 ATM), Brčko ( 1 objekat + 1 ATM), Gornji Rahić ( 1 objekat + 1 ATM), Visoko ( 1 objekat + 1 ATM) i Gornji  Vakuf ( 1 ATM)
 • Odabrani ponuđač je u obavezi izvršiti predmet nabavke u skladu s rokom, u skladu s traženim kvalitetom, u skladu s uvjetima i po jediničnim cijenama navedenim u ponudi ponuđača, kao i ostalim uvjetima navedenim u ovom Pozivu.
 • Ugovor se zaključuje za sukcesivno vršenje usluga za period 1 godine od 1.5.2023. godine do 1.5.2024. godine. 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva domaća pravna lica koja ispunjavaju uslove:

 1. a) da su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke na području svih kantona i Brčko distrikta BiH na kojima se nalaze lokacije objekata Banke;
  b) da posjeduju odobrenje za rad nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine na kojima se nalaze lokacije objekata Banke;
  c) da posjeduju Posebnu saglasnost Federalnog MUP-a za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, u skladu sa članom 26. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. Novine FBiH“ broj 78/08 i 67/13);

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

Ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:
a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka
c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
e) ukoliko se utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka nabavke , a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;
f) ne obezbijedi garanciju za pokriće osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama, odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika na svotu osiguranja i agregatno
g) ne dostavi dokaz da glavni račun ponuđača nije bio ugašen u posljednjih 7 godina

U svrhu ispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkama od a) do e) tenderske dokumentacije kao i Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da posjeduje garanciju za pokriće osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama, odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe

Ponuđač čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija obavezan je u roku od 3 dana od dana prijema obavještenja o izboru da dostavi:

 1. Garanciju za pokriće osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama, odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika na svotu osiguranja i agregatno u vidu važeće Police osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti do 1.000.000,00 KM;

Ponuđači moraju dokazati tehničku i profesionalnu sposobnost ispunjavajući minimalne uvjete, a koji se mogu potvrditi dokazima:

 1. a) usješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora za usluge fizičke ili fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine minimalne vrijednosti od 800.000,00 KM,
  b) ponuđač treba imati na raspolaganju minimalno jednu osobu u radnom angažmanu među rukovodnim kadrom, koja posjeduje certifikat Federalnog MUP-a kao odgovorno lice za zaštitu, s kojim će Banka koordinirati aktivnosti, koje su predmet nabavke;
  c) ponuđač treba imati na raspolaganju minimalno 50 (pedeset) zaštitara certificiranih za poslove fizičke zaštite, te minimalno 5 (pet) zaštitara stručno osposobljenih i opremljenih za poslove tehničke zaštite;
  d) ponuđač treba imati iskustvo za pružanje usluga kod banaka, čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji su predmet javnog poziva;

SADRŽAJ PONUDE


– naziv i tačna adresa ponuđača;
– original ponude sa navedenom cijenom i načinom plaćanja;
– dokaz
o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru ili da obezbjede izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Iz dokumenta mora biti vidiljivo da je ponuđač registrovan za djelatnost predmeta nabavke

– kopija odobrenja nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine, prema sjedištu agencije i Odobrenje nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine na području svih kantona i Brčko distrikta BiH na kojima se nalaze lokacije objekata Banke;
– kopija saglasnosti Federalnog MUP-a za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite

– izjava o nepromjenjivosti cijena u toku trajanja ugovornog odnosa;
– izjava o povjerljivosti podataka;
– spisak izvršenih ugovora
o pruženim uslugama koje su predmet nabavke u posljednje 2 (dvije) godine.

– izjava ponuđača da ima na raspolaganju jednu osobu u radnom angažmanu među rukovodnim kadrom, koja posjeduje certifikat Federalnog MUP-a. U Izjavi navesti ime i prezime rukovodne osobe koja posjeduje certifikat Federalnog Ministarstva unutarnjih poslova;
izjava ovjerena od strane ponuđača da ponuđač ispunjava ostale uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti navede u javnom pozivu;
– lista/spisak ključnog osoblja dostavljen na memorandumu ponuđača iz koga će biti vidljivo da ponuđač raspolaže traženim osobljem: minimalno 50 (pedeset) zaštitara certificiranih za poslove fizičke zaštite, te minimalno 5 (pet) zaštitara za tehničku zaštitu

Dokazi koji se dostavljaju mogu biti kopije, a samo ponuđač koji bude izabran na javnom tenderu ima obavezu kopije ovjeriti kod nadležnog organa ili notara prije potpisa ugovora o pružanju usluga.

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača uzeti će se u obzir sljedeći kriteriji:
– ispunjavanje uslova definisanih javnim pozivom,
– cijena,
– način i uslove plaćanja

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za prikupljanje ponuda-sigurnost” putem pošte ili direktno u Banku na protokol. 

Rok podnošenja ponuda je do 24.04.2023. godine do 12 sati.

Adresa za dostavu ponuda je:
Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana 18. 71000 Sarajevo

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

Kontakt: telefon 061 136 967, e-mail tenderi@pbs.ba