Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za popunu radnih mjesta u RIZICIMA

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta u RIZICIMA

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo zbog ukazane potrebe raspisuje

OGLAS

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 • Direkcija za upravljanje rizicima 

 

 1. Naziv radnog mjesta

Samostalni stručni saradnik za mjerenje kreditnog rizika…………………………1 izvršioc u Sarajevu 

Radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci 

Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

Stručna sprema: VSS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo: tri (3) godine u bankarstvu na poslovima upravljanja kreditnog rizika

  Poslovi i radni zadaci: 

 • Izračun umanjenja vrijednosti/rezevisanja za kreditno – garancijski portfolij Banke
 • Praćenje kretanja potfolija po stage-ovima na mjesečnom nivou te sačinajvanje izvještaja o potencijalnom S2 i S3 na nivou banke
 • Aktivnosti vezane za validaciju metodologije ispravki vrijednosti, (PD, LGD, ATR i HC)
 • Izrada regulatornih izvještaja iz oblasti upravljanja kreditnim i koncentracijskim rizikom
 • Koordinacija sa kolateral oficirom sa aspekta ispravnosti podataka o kolateralima korištenih u procesu izračuna ispravki vrijednosti
 • Učestvovanje u aktivnostima unapređenja informatičke podrške za potrebe obračuna ispravki vrijednosti (definisanje zahtjeva, testiranje, ostale kontinuirane aktivnosti u segmentu dorada metodologije obračuna ispravki vrijednosti – PD, LGD, ATR, oporavci, brojač itd)
 • Aktivno učestvuje u izradi internih akata iz oblasti upravljanja kreditnim rizikom posebno onih iz domena mjerenja kreditnog rizika
 • Saradnja sa internim i eksternim kontrolnim funkcijama (interne kontrolne funkcije, eksterni revizor, Regulator)

Kompetencije:

 • Izražene analitičke sposobnosti 
 • Poznavanje metodologije mjerenja kreditnog rizika, posjedovanje znanja iz oblasti procjene kreditnog rizika, računovodstva, poslovnih finansija, te analize finansijskih izvještaja 
 • Spremnost na nova stručna usavršavanja

Dodatni zahtjevi:

 • Certifikati o stručnom usavršavanju iz oblasti bankarstva i finansijskog poslovanja 
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru 

Odgovornosti: 

 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Ukoliko ste se pronašli u profilu koji tražimo, bit će nam drago primiti Vaš CV najkasnije do 30.05.2023.godine na e-mail adresu: ljudski.resursi@pbs.ba