Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas o prikupljanju ponuda za izbor revizora

za godine koje završavaju 31. decembra 2021., 2022. i 2023.godine

Javni oglas o prikupljanju ponuda za izbor revizora

U skladu sa Zakonom o bankama F BiH ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 27/17) PRIVREDNA BANKA SARAJEVO  d.d.  SARAJEVO objavljuje

Javni oglas o prikupljanju ponuda za izbor revizora

za godine koje završavaju 31. decembra 2021., 2022. i 2023.godine

PREDMET:

 

LOT I

  • Revizija godišnjih finansijskih izvještaja PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d. SARAJEVO za godine koje završavaju 31. decembra 2021., 2022. i 2023. godine u skladu sa Zakonom o bankama F BiH, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija i drugim pozitivnim propisima uz davanje mišljenja da li finansijski izvještaji daju potpuno, tačan i vjerodostojan pregled finansijskog stanja Banke.
  • Revizija i ocjena provođenja zakonskih i propisanih obaveza banke, provođenje programa, politika, procedura, sistema internih kontrola i funkcionisanja interne revizije banke i ocjene usklađenosti poslovanja sa zahtjevima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti uz obavezno korištenje tehnike testiranja na dan 31. decembar za 2021. 2022. i 2023. godine

LOT II

  • Revizija informacionog sistema na dan 31. decembar za 2021., 2022. i 2023. godine.

Učesnici javnog oglasa mogu dostaviti integralnu ponudu za oba navedena lota javnog oglasa ili ponudu po pojedinačnim lotovima.

USLOVI UČEŠĆA:

Javni oglas je otvoren, pod jednakim uslovima za registrovana društva za reviziju koja ispunjavaju zakonom propisane uslove i standarde za obavljanje ove djelatnosti.

Učesnici javnog oglasa moraju, prilikom dostave dokumentacije, uključiti i istorijat društva za reviziju, iz koje se vidi njihovo iskustvo i sposobnost u pogledu revizije banaka sa posebnim dostavljanjem podataka o iskustvu lica koje će rukovoditi revizijom, kopije licenci za revizora, kao i dokaz da u slučaju izbora društva za reviziju ne postoje smetnje iz člana 119.  Zakona o bankama F BiH.

Učesnici javnog oglasa su dužni i da opišu revizorsku metodologiju, koju namjeravaju da primjene, prilikom obavljanja revizije navedene u predmetu ovog javnog oglasa, dinamiku obavljanja revizije, cijenu revizije i uslove plaćanja. Banka će kod ocjene izbora najpovoljnijeg ponuđača naročito cijeniti: reference, cijenu, rokove izvođenja revizije i uslove plaćanja.

NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK:

Ponudu kovertirati i zapečatiti, sa napomenom „Ponuda za reviziju“- ne otvaraj, na adresu:

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

71000 Sarajevo, Ul. Obala Kulina bana broj 18

Ponude se dostavljaju  na protokol Banke svaki radni dan do 16,00 sati  na navedenoj adresi do 22.02.2021. godine

OSTALE NAPOMENE:

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

Banka zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi javni oglas ili odbije ponude u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora i da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti ima obavezu objašnjenja razloga takve odluke.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte info@pbs.ba sa naznakom u predmetu ponude Ponuda za reviziju – dodatne informacije.

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO

d.d. SARAJEVO