Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

AD

za popunu sljedećeg radnog mjesta: Samostalni stručni saradnik za razvoj proizvoda i procesa

Advertisement for filling the following position: Independent expert associate for product and process development

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, due to the need, is announced 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT

to fill the following position:

 • Samostalni stručni saradnik za razvoj proizvoda i procesa……………….1 izvršioc

radni odnos na neodređeno vrijeme – mjesto rada u Sarajevu

 1. Required conditions for performing the tasks of the said position:
 • VSS ekonomskog smjera
 • Tri (3) godine radnog iskustva u bankarstvu
 • Odlično poznavanje MS Excela
 • Odlično poznavanje procesa i proizvoda za pravna i fizička lica
 • Analitičnost i sistematičnost u radu
 • Komunikacijske i interpesonalne vještine
 • Fleksibilnost i timski rad

Poslovi i radni zadaci: 

 • U skladu s poslovnim ciljevima i rezultatima poslovanja inicira i predlaže razvoj proizvoda i poslovnih procesa
 • Kontinuirano prati i analizira ostvarenje na nivou proizvoda i organizacionih dijelova Banke
 • Inicira i sačinjava prijedloge u vezi cjenovne politike za pravna i fizička lica
 • Inicira i sačinjava prijedloge u vezi kataloga proizvoda za pravna i fizička lica
 • Inicira, priprema i realizuje obuku zaposlenika o novim proizvodima, standardima prodaje i pružanja usluga
 • Inicira i sačinjava prijedloge procedura i radnih uputstava u vezi novih proizvoda
 • Inicira i predlaže marketinške aktivnosti u saradnji sa nadležnim službama i učestvuje u njihovoj realizaciji
 • Redovno prati i analizira konkurentnost postojećih i novih proizvoda
 • Kontinuirano prati zadovoljstvo klijenata i analizira podatke o prigovorima,  te predlaže aktivnosti unaprjeđenja kvaliteta usluga
 • Priprema prijedloge internih akata iz nadležnosti
 • Učestvuje u izradi plana poslovanja po proizvodima i organizacionim dijelovima Banke
 • Sačinjava redovne i ad hoc izvještaje u vezi s razvojem proizvoda i poslovnih procesa
 • Sarađuje sa ostalim organizacionim dijelovima Banke
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca 

Candidates who meet the requirements will be invited for an interview.

The advertisement remains open for 7 days from the date of publication.

Applications and CV should be submitted by e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba