Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Ponovljeni javni poziv

redovno – tekuće održavanje i sanaciju oštećenja poslovne zgrade PBS – LOT 1 vanjska stolarija

Ponovljeni javni poziv redovno – tekuće održavanje i sanaciju oštećenja poslovne zgrade PBS – LOT 1 vanjska stolarija

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za REDOVNO – TEKUĆE ODRŽAVANJE I SANACIJA OŠTEĆENJA POSLOVNE ZGRADE – LOT 1 VANJSKA STOLARIJA Privredne Banke Sarajevo d.d. Sarajevo sa sjedištem u ulici Obala Kulina bana broj 18.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda za učešće na javnom nadmetanju se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sljedeće:

 • Puni naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona
 • Kopiju sudske registracije
 • Original ponudu sa cijenama
 • Način i uslovi plaćanja
 • Broj zaposlenih u firmi i referenc lista obavljenih istih ili sličnih poslovima

 

 1. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda za REDOVNO – TEKUĆE ODRŽAVANJE I SANACIJA OŠTEĆENJA POSLOVNE ZGRADE PBS DD SARAJEVO -LOT 1 vanjsaka stolarija „ne otvarati”

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 01.07.2024. godine (ponedjeljak) do 16,00 sati.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR    

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku i prodaju će uzeti u obzir sljedeće kriterije:

 • Ponuđena cijena,
 • Način i uslovi plaćanja,
 • Referenc lista i certificirano osoblje za usluge tražene tenderom

 

 1. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PREGLED ZGRADE:

Predmjer radova iz Glavnog projekta za redovno – tekuće održavanje i sanaciju oštećenja poslovne zgrade PBS LOT 1 – vanjska stolarija se može preuzeti u elektronskom obliku putem emaila tenderi@pbs.ba uz prethodni email zatjev sa osnovnim podacima o pravnom subjektu.

Zainteresovani ponuđači mogu pogledati poslovnu zgradu koja je predmet javnog oglasa svaki radni dan u periodu od 9,00-16,00 sati uz predhodnu najavu putem e-maila: j.karić@pbs.ba ili na telefon 061 108 223, uz obavezu pridržavanja mjera sigurnosti i tajnosti podataka.

 

 1. TROŠKOVI PONUDE:

PBS d.d. Sarajevo  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

 1. GARANCIJE – OSTALE ODREDBE:

Izabrani ponuđači su dužni prije zaključenja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ugovora, kao i garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba ili na telefon: 061 136 967.

 

 1. POSEBNA NAPOMENA:

Objekat – Banka na Obali kod mosta Drvenija je proglašena nacionalnim spomenikom.