Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Računi

Tekući Račun

Namjena: Isplate redovnih mjesečnih primanja (plaća, naknada za porodiljsko odsustvo, penzija, invalidnina, stipendija, alimentacija i dr.)

Korisnik računa:

 • Domaća fizička lica – Rezidenti stariji od 18 godina sa stalnim prebivalištem u BiH
 • Maloljetni rezidenti za koje račun može otvoriti zakonski zastupnik (roditelj)
 • Lica pod starateljstvom (punoljetna i maloljetna) za koje račun mogu otvoriti zakonski staratelji
 • Strana fizička lica – Nerezidenti

Iznos: Bez ograničenja

Valuta: KM, EUR, USD i CHF

Rok: Neodređeno – po viđenju

Kamatna stopa

 • Fiksna
 • Kamata se obračunava mjesečno i pripisuje sredstvima na tekućem računu.
 • Metod obračuna kamate stope: Linearni metod

Mogućnost raspolaganja sredstvima

 • Na šalteru Banke
 • Trajnim nalogom
 • Elektronskim bankarstvom 

Žiro račun

Namjena: Žiro račun predstavlja račun preko kojeg njegov vlasnik obavlja plaćanja i naplate svojih potraživanja od obavljanja poslova radi sticanja vanrednih prihoda (autorski i drugi honorari, učešće u radu nadzornih i drugih odbora i komisija bez obzira na naziv, ugovori o djelu, zakupnina, vrijednosni papiri i sl.). Vlasnik žiro računa sredstvima može raspolagati u visini raspoloživog iznosa na žiro računu. Prekoračenja po žiro računu nisu moguća.

Korisnici:

 • Domaća fizička lica (rezidenti) starija od 18 godina sa stalnim prebivalištem u BiH

Iznos: Bez minimalnog i maksimalnog iznosa

Valuta: KM

Naknada: Tarifa naknada

Usluge unutrašnjeg platnog prometa za fizička lica (UPP)

Namjena

 • Plaćanje fizičkih lica u korist računa pravnih i fizičkih lica u Banci ili drugoj poslovnoj banci
 • KM plaćanja u zemlji

Iznos: Bez minimalnog i maksimalnog iznosa, uz obavezu prijavljivanja transakcija kod kojih iznos jedne ili više transakcija koje se obavljaju u ime i za račun jednog klijenta prelazi 30.000KM.

Usluge platnog prometa sa inostranstvom za fizička lica (PPI)

Namjena

 • Plaćanje fizičkih lica u korist fizičkih lica ili pravnih lica u inostranstvu
 • Prilivi iz inostranstva na račune fizičkih lica u Banci

Preduslov: Otvoren račun u Banci

Iznos: Domaća fizička lica (rezidentu) sa deviznog računa prema inostranstvu mogu vrsiti transfer u slijedeće svrhe:

– za prenos u korist sopstvenog/vlastitog računa u inozemstvu/inostranstvu

 • Za iznose do 5.000 EUR (protuvrijednost) mjesečno

Potrebna dokumentacija: nalog za placanje sa precizno naznacenim osnovom placanja

 • za iznose preko 5.000 EUR (protuvrijednost) mjesečno

Potrebna dokumentacija: nalog za placanje sa precizno naznacenim osnovom placanja, vjerodostojan dokument koji utvrðuje osnov prenosa/prijenosa sredstava, uvjerenje nadležne Poreske/Porezne uprave i Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o nepostojanju neizmirenih poreskih/poreznih obaveza/obveza ili da se ne vodi u evidenciji kao obveznik, ne starije od mjesec dana;

– za plaćanje roba i usluga, skolovanja, liječenja

 • Svi iznosi

Potrebna dokumentacija: nalog za placanje sa precizno naznacenim osnovom placanja, faktura/racun,profaktura/predracun ili ugovor iz kojeg se može jasno utvrditi osnov placanja robe ili usluge i iznos placanja;

– za kupovinu nekretnine u inozemstvu/inostranstvu

 • Svi iznosi

Potrebna dokumentacija: nalog za placanje sa precizno naznačenim osnovom plaćanja, kopija ugovora ili predugovora o kupoprodaji iz koje je vidljivo da je ugovor ovjeren od strane nadležnog organa u zemlji gdje se kupuje nekretnina, uvjerenje Poreske/Porezne uprave i Uprave indirektnog/neizravnog oporezivanja da klijent nema neizmirenih obaveza/obveza ili da se ne vodi u evidenciji kao obveznik, ne starije od mjesec dana;

– za prenos u korist drugog fizickog lica/osobe u inostranstvu (otplata kredita,useljenicki dug, nasljedstvo)

 • za iznose do 5.000 EUR (protuvrijednost) mjesečno

Potrebna dokumentacija: nalog za plaćanje sa precizno naznačenim osnovom plaćanja

 • za iznose preko 5.000 EUR (protuvrijednost) mjesečno

Potrebna dokumentacija: nalog za plaćanje sa precizno naznačenim osnovom plaćanja, uvjerenje nadležne Poreske/Porezne uprave i Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o nepostojanju neizmirenih poreskih/poreznih obaveza/obveza ili da se ne vodi u evidenciji kao obveznik (ne starije od mjesec dana) kao i dokumentaciju prema slijedećim slučajevima: trajno iseljenje u inostranstvo,otplata kredita,plaćanje useljeničkog duga, prenos nasljedstva u inostranstvo.

Domaćem fizičkom licu(rezidentu) izričito je zabranjeno:

– Plaćanje premije osiguranja stranih osiguravatelja koji nemaju sjedište u BiH, osim za fizicka lica ciji se računi vode u organizacionim/organizacijskim jedinicama Banke koje posluju u Federaciji BiH i BrckoDistriktu, ukoliko su ista stvorila obaveze/obveze po osnovu ugovora o životnom osiguranju prije 04.05.2005. godine.

Strana fizicka lica/osobe (nerezidenti) sa deviznog racuna prema inozemstvu/inostranstvu mogu vršiti transfer u sljedecu svrhu:

– za plaćanje prema inozemstvu/inostranstvu po osnovu uvoza robe i usluga

Potrebna dokumentacija: nalog za plaćanje sa precizno naznačenim osnovom plaćanja i dokument iz kojeg je vidljiv osnov plaćanja (faktura/račun, profaktura/predračun, ugovor)

za transfer sredstava na sopstveni/vlastiti ili neki drugi račun u inozemstvu/inostranstvu bez posebnog osnova

 • za iznose do 5.000 EUR (protuvrijednost) mjesečno

Potrebna dokumentacija: nalog za plaćanje sa precizno naznačenim osnovom placanja

 • za iznos preko 5.000 EUR mjesečno

Potrebna dokumentacija: nalog za plaćanje sa precizno naznačenim osnovom plaćanja, uvjerenje nadležne Poreske/Porezne uprave i Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje da klijent nema neizmirenih obaveza/obveza ili da se ne vodi u evidenciji kao obveznik, ne starija od mjesec dana

Napomena: Za klijente Banke sa diplomatskim statusom, kao i klijente zaposlene u institucijama koje po međunarodnim ugovorima imaju diplomatski status u BiH (OHR, EUPM, EUFOR, NATO, OSCE i sl.) nije potrebno uvjerenje Poreske/Porezne uprave i Uprave indirektnog/neizravnog oporezivanja, ali je potreban dokument koji potvrðuje diplomatski status ovog klijenta (kopija diplomatskog pasoša/putovnice ili kopija Identifikacione/Identifikacijske iskaznice/dokumenta izdatog od MIP-a BiH)

 • Stranom fizičkom licu/osobi (nerezidentu) izričito je zabranjeno:
 • Devizno plaćanje u zemlji po osnovu osnivačkog kapitala, dokapitalizacije
 • Devizna uplata u zemlji po osnovu kupovine nekretnina u BiH, kao i uplata u KM valuti ukoliko državljanima BiH nije dozvoljeno isto pravo u zemlji porijekla nerezidenta

Naknade

Mjenjačnica

Namjena

 • Zamjena strane valute u KM – otkup efektive
 • Zamjena KM u stranu valutu – prodaja efektive
 • Zamjena strane valute u stranu valutu – gotovinska konverzija
 • Zamjena oštećenih novčanica
 • Zamjena starih novčanica

Prilikom zamjene/konverzije primjenjuje se kupoprodajni kurs za efektivu sa kursne liste CBBiH važeći na dan konverzije.

Iznos : Bez minimalnog i maksimalnog iznosa uz odgovarajuće dokumentovanje i uz obavezu prijavljivanja transakcija kod kojih iznos jedne ili više transakcija koje se obavljaju u ime i za račun jednog klijenta prelazi 30.000,00KM

 

GOTOVINSKA KONVERZIJA

 

Otkup EUR za KM 0,5 % min KM 1,00
Prodaja KM za EUR 0,8% min KM 1,00
Otkup i prodaja USD,CHF,GPB za KM 1,5 % min KM 2,00
Otkup i prodaja AUD,CAD,DKK,NOK,SEK, HRK za KM 2,0% min KM 2,00
Otkup i prodaja   CZK,HUF,SKK,SIT,TRL, JPY i ostalih nespomenutih valuta za KM 3,0% min KM 2,00
Zamjena oštećenih novčanica
·     za domicilnu valutu (na iznos novčanice) 5%, mi. KM 2,00
·     za strane valute (na iznos novčanice) 10%, min KM 10,00
Zamjena novčanica povučenih iz opticaja (na iznos novčanice) 10%, min KM 1,00
Provjera ispravnosti novčanica KM 2,00 po novčanici
Otkup efektivnog stranog novca od stanovništva podignut sa štednih i deviznih računa ostvarenog iz osnova priliva iz inostranstva( otkup EUR za KM ) Bez naknade
Prodaja efektivnog stranog novca stanovništvu u slučaju polaganja na oročenu štednju ( svih valuta) Bez naknade

Servisiranje računa

Namjena: Domaća i strana lica mogu otvoriti račune i u lokalnoj /KM/ i u stranoj valuti.
– KM računi – za domaća i strana fizička lica
– Devizni računi – za domaća i strana fizička lica

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca Federacije Bosne i Hercegovine, sve uplatne transakcije efektive, za domaća i strana fizička lica, čija vrijednost iznosi KM 30.000,00 i više, predmet su prijavljivanja nadležnoj instituciji od strane Banke.

Novčani transferi

Plaćanje u inostranstvo
Način plaćanja
– nostro doznakom
– nostro čekom

Metode plaćanja
– putem SWIFT-a
– putem Western Union sistema

Domaća fizička lica: do KM 10.000,00 – mjesečno
Strana fizička lica: bez limita

Plaćanja u zemlji 

Priliv sredstava na KM račune
– priliv preko druge Banke
– uplata gotovine od strane trećeg lica

Odliv sredstava sa KM računa
– prenos sredstava sa KM računa na KM račun u okviru Banke
– prenos sredstava sa KM računa na drugu banku

Način plaćanja
– uplatnicom
– transferom /samo banka – banka transferi i konsignaciona plaćanja/
– trajni nalog

e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica